NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Visie op verdeling schaarse ruimte Zuid-Holland

1 okt 2009

Zuid-Holland wil in 2020 een provincie zijn waar het goed wonen, werken en leven is. Om dit te bereiken geeft het provinciebestuur in een integraal plan haar visie op het ruimtelijke beleid in Zuid-Holland tot 2020, met een doorkijk naar 2040. Een goede bereikbaarheid, een breed aanbod voor wonen en werken in een aantrekkelijk landschap met ruimte voor water, landbouw en natuur zijn de uitgangspunten voor de verdeling van de schaarse ruimte in de structuurvisie Visie op Zuid-Holland. Het college van Gedeputeerde Staten heeft op verzoek van Provinciale Staten in de periode van mei tot en met augustus het ontwerp van de Visie op Zuid-Holland aangescherpt.

In april 2009 stelde het college van GS de ontwerpstructuurvisie vast. De Statencommissie Ruimte en Wonen adviseerde in mei 2009 om de visie nog niet vrij te geven voor inspraak, maar een extra consultatieronde onder bestuurlijke partners te houden en een juridische check uit te voeren. In mei en juni 2009 zijn deze consultaties gehouden. De aanscherpingen zijn verwerkt in het ontwerp dat nu is vastgesteld door GS. In de Visie op Zuid-Holland richt zich het provinciebestuur zich op versterking van de economische concurrentiepositie, duurzaamheid en een klimaatbestendige provincie. De provincie wil ook de verbinding van steden met het landelijk gebied verbeteren, zodat mensen die in de stad wonen meer ruimte krijgen om te recreŽren in het groen.

Lokaal wat kan, provinciaal wat moet
Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Govert Veldhuijzen: "Deze doelen willen we bereiken door samenwerking met gemeenten en andere partijen. De provincie pakt alleen die zaken op waar ze een provinciale rol ziet of een wettelijke taak heeft. Dit betekent dat voor de ruimtelijke ordening gemeenten en waterschappen zoveel mogelijk vrijheid en vertrouwen krijgen. Uitgangspunt is, 'lokaal wat kan, provinciaal wat moet'. Binnen duidelijke provinciale kaders is er voldoende ruimte om lokale afwegingen te maken."
De provincie komt in actie als provinciale belangen in het geding zijn. Vooraf geeft de provincie in de Verordening Ruimte al aan met welke zaken gemeenten rekening moeten houden bij het opstellen van bestemmingsplannen. Wettelijk is het verplicht om bij het opstellen van een structuurvisie een Milieueffectrapportage (Plan-MER) op te stellen. De Plan-MER geeft antwoord op de vraag wat het verschil is tussen het oude en nieuwe beleid, wat de effecten zijn voor een duurzame ontwikkeling en wat hierbij de afwegingen zijn geweest.

De ontwerp Visie op Zuid-Holland en de bijbehorende ontwerp Verordening Ruimte en Plan-MER liggen van 23 november 2009 tot en met 17 januari 2010 ter inzage. In december 2009 worden verspreid over de provincie zes regionale informatiebijeenkomsten georganiseerd. In juni 2010 wordt de Visie op Zuid-Holland definitief vastgesteld door Provinciale Staten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet