NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

En natuurbeheerplan voor hele provincie

30 sept 2009

Gedeputeerde Staten hebben het Natuurbeheerplan Zuid-Holland definitief vastgesteld. De 65 zienswijzen die op het ontwerpplan zijn ingediend, zijn betrokken bij het opstellen van het definitieve plan. Het Natuurbeheerplan beschrijft de gewenste soorten natuur of agrarische natuur in de provincie en welke subsidiemogelijkheden er voor het beheer zijn. Het plan vervangt uiteindelijk alle natuurgebiedsplannen en beheergebiedsplannen die nu nog voor de afzonderlijke gebieden bestaan.

Het nieuwe natuurbeheerplan past in een landelijke vernieuwing en stroomlijning van het subsidiestelsel voor natuur- en landschapbeheer. Een van de redenen voor de invoering van het nieuwe stelsel is het terugdringen van de administratieve lasten. Daarnaast is er een nieuwe taal ontwikkeld voor de beschrijving van de natuur, die alle beheerders in het land op dezelfde manier gaan gebruiken. De invoering van het nieuwe subsidiestelsel vindt in twee fasen plaats. Dit jaar treedt het onderdeel agrarisch natuurbeheer in werking. Nieuw is dat het weidevogelbeheer en de subsidie daarvan geregeld worden via zogenoemde collectieve beheersplannen. Het gaat in Zuid-Holland om acht van dergelijke gebieden. Deze staan aangegeven op de bij het Natuurbeheerplan behorende kaarten.
Over de openstelling van de regeling voor 2010 en de manier waarop daarvoor aanvragen kunnen worden ingediend volgen in november nadere berichten.
Het Natuurbeheerplan en bijbehorende stukken zijn in te zien op de provinciale website onder het thema "Natuur en Landelijk Gebied / Natuur".

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet