NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Betere controle visserij in Europa

20 okt 2009

De visserijministers van de Europese lidstaten hebben een nieuwe verordening op de visserijcontrole aangenomen waarin de controle op de visserij effectiever en voor iedereen hetzelfde wordt geregeld. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is tevreden met deze nieuwe verordening: ´Het herstel van de visbestanden kan niet zonder controle op de visserij. Deze nieuwe verordening zorgt voor betere en eerlijke controle´.

Er komen nieuwe voorschriften voor het volgen van vissersboten op zee en hoe vissers hun visserij-activiteiten moeten registeren. De regels worden eenvoudiger en er wordt een strafpuntensysteem ingevoerd voor ernstige overtredingen. De verordening is het antwoord op kritiek van de Europese Rekenkamer op het functioneren van de visserijcontrole in de Europese Unie.

De bestaande visserijcontrole werd als niet-effectief en te duur beschouwd. Verschillende lidstaten voerden op verschillende wijze de controle uit. Dat leidde tot oneerlijke concurrentie tussen de vissers van de verschillende lidstaten. Vandaar dat de Europese Commissie met een nieuw voorstel is gekomen.

Het toezicht door de Europese Commissie op de naleving van de regels door de lidstaten wordt verbeterd. De rol van het Europees Visserij Controle Agentschap wordt bovendien sterker. De visserijcontroles moeten leiden tot een betere naleving van bijvoorbeeld de visquota en de bepalingen over de maaswijdte van netten. Er komen ook nieuwe regels voor het aan land brengen van vis, het uitwisselen van gegevens met controle-instanties en regels voor het teruggooien van vis. Er komt een strafpuntensysteem waarbij, als de visser vaker voor hetzelfde vergrijp in de fout is gegaan, de visvergunning wordt ingetrokken. Op die manier worden de afspraken over een duurzaam beheer van visbestanden beter nageleefd.

Daarnaast wordt een begin gemaakt met het visstandbeheer voor de recreatieve visserij. Eerst wordt onderzocht wat het effect van recreatieve visserij is op de visbestanden. Mocht dat een behoorlijk effect hebben, dan zullen de visserijministers aanvullende maatregelen nemen voor de recreatievisserij. Minister Verburg: ´Graag had ik méér vereenvoudiging van de regels gezien, maar het feit dat vissers straks in alle lidstaten hetzelfde worden behandeld is grote winst.´ De Europese Commissie gaat een expertgroep instellen die de administratieve lastendruk van de visserijsector onder de loep neemt en voorstellen gaat doen om de lastendruk te verminderen.

Veel nieuwe regels gaan op 1 januari 2011 in werking.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet