NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ecologische, infrastructurele en stedelijke Schaalsprong noodzakelijk

15 oktober 2009

Na acht jaar van overleg, onderzoek en planvorming, is de finale aangebroken: op korte termijn besluit het kabinet over de toekomst van de Noordelijke Randstad (Rijksbesluit Amsterdam, Almere, Markermeer – RAAM). De regionale bestuurders namen vandaag een voorschot op dit besluit. In Nieuwspoort presenteerden zij de door hen gewenste ontwikkelrichting. De bestuurders pleiten eensgezind voor een drievoudige Schaalsprong. Een sprong op ecologisch, infrastructureel en stedelijk gebied is noodzakelijk. Zonder deze ingrepen stagneert de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de Noordelijke Randstad, en zal de internationale positie van dit gebied schade oplopen. De bestuurders riepen het kabinet dan ook op op korte termijn een duidelijk besluit te nemen. “Laat zien dat u, juist in deze tijd van crisis, een toekomstbestendige keuze durft te maken!”

Vanaf het begin van deze eeuw wordt gewerkt aan plannen voor de ontwikkeling van de Noordelijke Randstad. Almere is daarin van strategisch belang, omdat de stad voldoende ruimte heeft voor een groot aantal nieuwe woningen en arbeidsplaatsen, en zo de druk op het oude land kan verlichten. Na enkele jaren van onderzoek, verscheen in 2003 het Integraal Ontwikkelingsplan (IOP). Het kabinet stond op het punt van besluitvorming, maar als gevolg van de val van het kabinet is het IOP nooit officieel vastgesteld. Dit leidde tot een aanzienlijke vertraging, maar heeft er óók voor gezorgd dat nu sprake is van een meer omvangrijke, integrale gebiedsontwikkeling. Deze gebiedsontwikkeling komt samen in de RAAM-brief, waarin de projecten Schaalsprong Almere, TMIJ, AGU, OV SAAL en de ontwikkeling van de mainport Schiphol in relatie tot luchthaven Lelystad worden gebundeld. Zes jaar na het IOP staat het kabinet nu opnieuw aan de vooravond van een veelomvattend besluit.

Regio pleit voor drievoudige Schaalsprong

In aanloop naar dit besluit presenteerden de regionale bestuurders vandaag een gewenst ontwikkelingsperspectief. Centraal in dit perspectief staat een drievoudige Schaalsprong: een sprong op ecologisch, infrastructureel en stedelijk gebied. Het Markermeer/IJmeer groeit uit tot een Blauw Hart, een natuur- en recreatiegebied met nationale betekenis. Herstel van de ecologie,(natuur)recreatie en verstedelijking kunnen hand in hand gaan. Wat betreft de infrastructuur, pleit de regio voor een toekomstbestendig netwerk, dat Almere, Amsterdam en Utrecht goed met elkaar verbindt. De aanleg van een IJmeerlijn is noodzakelijk, en ook de bestaande capaciteit van de infrastructuur richting Utrecht moet worden uitgebreid. Met de aanleg van een dergelijk netwerk, wordt (h)erkend dat sprake is van een metropolitane ontwikkeling. De stedelijke Schaalsprong heeft met name betrekking op de groei van Almere. De regio is unaniem over de uitbreiding van Almere: als deze jonge polderstad de (ruimte)problemen van het oude land oplost, moet Almere tegelijkertijd de kans krijgen zich te ontwikkelen tot een complete, duurzame stad.

Handen ineen

Bart Krol, voorzitter van de NV Utrecht, benadrukt het belang van de groei van Almere. “Het noorden van de Randstad kent een zware verstedelijkingsdruk. De groei van Almere helpt die deels op te lossen. Daarmee wordt ook de opgave voor Utrecht vergemakkelijkt. Het is dan ook in ieders belang dat er goede afspraken over de groei van Almere worden gemaakt. Deze afspraken zijn niet alleen van betekenis voor Almere, maar nadrukkelijk ook voor het Gooi en de provincie Utrecht.” Maarten van Poelgeest, voorzitter van de metropoolregio Amsterdam, onderschrijft het gezamenlijk belang. “Dat zo’n omvangrijke ontwikkeling op zoveel steun uit de regio kan rekenen, betekent dat er een gedeeld besef van urgentie bestaat, én dat iedereen zich kan indenken in de geschetste ontwikkelingsrichting. Een belangrijk signaal. Tegelijkertijd kan het feit dat wij het unaniem eens zijn over de kernkwesties, werken als een katalysator. Ik hoop dat er een versnelling optreedt. Dat het kabinet onze inzet verzilvert, en dat wij spoedig kunnen staren met het bouwen aan de toekomst van de Noordelijke Randstad.”

Crisistijd

De regio begrijpt dat de economische crisis de omstandigheden verzwaart, en dat het een besluit over de ontwikkeling van de Noordelijke Randstad in een ander daglicht plaatst. Maar, menen de bestuurders, de huidige crisis mag onder geen enkele voorwaarde leiden tot een verschraling van de plannen. Het is van groot belang dat het kabinet een besluit neemt dat de crisis overstijgt. “We hebben het over 2030 en 2040”, zegt Maarten van Poelgeest. “Het is van belang dat het kabinet kiest voor de lange termijn, voor toekomstbestendige plannen.”

Overeenstemming over eindbeeld

Het uur van de waarheid nadert. Is het kabinet in staat een toekomstbestendige keuze te maken? De regionale bestuurders roepen het kabinet op om zich met het door hen geformuleerde eindbeeld - de drievoudige Schaalsprong - te identificeren. Als dat gebeurt, kan direct worden gestart met de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Wat de regio betreft is het helder: “De RAAM-brief vertegenwoordigt een vitaal besluit. Het gaat om véél meer dan de vijf grote projecten. Als het kabinet een toekomstbestendig besluit neemt, komt een veelvoud aan ontwikkelingen van de grond. Wethouder Adri Duivesteijn, verantwoordelijk voor de Schaalsprong Almere, besluit: “Als het nieuwe land zich niet op een volwaardige manier kan ontwikkelen, zullen de ruimtelijke en economische ontwikkeling op het oude land stagneren.”

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet