NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groenvisie Amsterdam: blijf investeren in groen

13 okt 2009

Een groene leefomgeving is van groot belang voor de Amsterdammers. Het is belangrijk voor recreatie, waterberging, leefbaarheid, luchtkwaliteit en biodiversiteit. Het kan gebruikt worden voor de productie van voedsel, en nodigt uit tot bewegen. Daarnaast is groen bij de keuze van een woonplaats of de plek om een bedrijf te vestigen een belangrijke vestigingsfactor. In Amsterdam staan 400.000 straatbomen, en ligt 5000 hectare park. De Groenvisie, waarvan het college van B&W heeft kennis genomen, geeft aan wat Amsterdam aan groen te bieden heeft, en wat er in de komende jaren zou moeten gebeuren om de kwaliteit van het groen op peil te houden of te verbeteren, zodat Amsterdam een groene stad kan blijven. De Groenvisie is onderdeel van de Structuurvisie.

Marijke Vos, wethouder Groen: Groen is van onschatbare waarde voor een stad. De afgelopen tien jaar is het aantal mensen dat een groengebied bezoekt verdubbeld en in sommige gevallen zelfs verviervoudigd. De stedeling van nu wil de stad niet meer ontvluchten om groen te vinden. De parken zijn groene pleinen geworden, waar men elkaar ontmoet, werkt en recreŽert. In de grotere gebieden kan men intensief van de natuur en het landschap genieten. Om de kwaliteit te behouden moeten we blijven investeren in groenvoorzieningen.

Extra investeringen
In Amsterdam bieden verschillende groengebieden de stadsbewoners alle mogelijke vormen van recreatie. Er zijn parken als het Sarphatipark, Oosterpark, Vondelpark en het Rembrandtpark en het Amstelpark. Daarnaast zijn er grotere groengebieden zoals de Tuinen van West en het Amsterdamse Bos. Op metropoolniveau is dat het IJmeer en bijvoorbeeld de Zaanstreek. In de wijk zijn er plantsoenen en straatbomen. De manier waarop deze groenstructuur goed of zelfs beter kan functioneren, hangt af van de kwaliteit, dus van de aandacht, de moeite en het geld dat men erin steekt.

De afgelopen jaren is al veel geÔnvesteerd in groen. Het Grote Groen Onderzoek bevestigt dat de maatregelen die zijn genomen, ook hun vruchten afwerpen. Daarom worden in de Groenvisie verschillende groengebieden genoemd die aantrekkelijker zouden kunnen worden voor bewoners en bezoekers als er in geÔnvesteerd zou worden. Zo is er voor het Oosterpark door het stadsdeel een plan ontwikkeld zodat de bruikbare oppervlakte van het park kan verdubbelen. Een ander voorbeeld is het Rembrandtpark, dat nu weinig voorziening heeft en relatief weinig ruimte voor sport en spel. Het Amstelpark is een ander park, dat nu weinig toevoegt voor de recreanten die langs de westoever van de Amstel fietsen of wandelen. Een oriŽntatie op de Amstel, met nieuwe toegangen en een aangepast ontwerp, is dringend gewenst.

Monumentale bomen
De grote bomen langs de straten zijn zeer beeldbepalend voor de stad. Daarnaast zijn ze nuttig voor de waterberging en de luchtkwaliteit. Om ervoor te zorgen dat deze bomen behouden blijven, ook als de straat opnieuw wordt ingericht, zou er een hoofdboomstructuur moeten komen. Bomen die hier onder vallen zouden bij herprofileringen dan dezelfde status krijgen als de verschillende verkeersfuncties en voetgangers. Om bomen beter te beschermen, zouden ze een monumentale status kunnen krijgen.

De maatregelen die in de Groenvisie zijn genoemd, zijn richtinggevend voor de komende tien jaar. Omdat het om een visie gaat, is er geen financiering geregeld voor de maatregelen in het plan.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet