NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Winst voor Drenthe in het landelijk gebied

13 okt 2009

In 2007 is het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) beschikbaar gekomen, omdat de provincie taken van het Rijk heeft overgenomen met het daarbij horende budget voor de periode 2007 t/m 2013. De te halen doelen zijn vastgelegd in een Bestuursovereenkomst. Voor de provincie Drenthe is dit vertaald in het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk gebied (pMJP). Het pMJP bestaat uit twee delen, de afspraken met het Rijk over het ILG en de realisatie van de provinciale doelen. Ten aanzien van de realisatie van de provinciale doelen doet Drenthe het prima. Zo worden er uitstekende resultaten geboekt met kleinschalige projecten op het gebied van leefbaarheid op het platteland.

Belangrijk onderdeel van het pMJP is de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Landelijk is de afspraak dat de gronden voor de realisatie van de EHS in 2015 aangekocht moeten zijn en voor 2018 ingericht. In Drenthe is van de ruim 1600 ha te verwerven gronden in 2008 al ruim 500 ha gerealiseerd, en ligt hiermee goed op schema. De inrichting van de gronden begint vorm te krijgen. In totaal moet 8.500 ha ingericht worden, daarvan is 850 ha gerealiseerd en is ruim 2.000 ha in uitvoering. Ook de structuurversterking voor de landbouw blijkt een groot succes. Gedeputeerde landelijk gebied Rein Munniksma constateert dat de doelstellingen die voortvloeien uit het pMJP op schema liggen, maar dat met alle betrokken partijen nog een flinke klus geklaard moet worden om de doelstellingen tijdig -voor 2013- te realiseren: ¿Samenwerking en verbindingen leggen levert winst voor het landelijk gebied.¿

Met het Rijk is afgesproken om in 2010 een tussenevaluatie uit te voeren, de Mid Term Review (MTR). De provincie moet per 1 januari 2010 inzichtelijk maken wat de stand van zaken is van de doelen en budgetten. De provincie Drenthe wil zich daar presenteren als een provincie waar tegen relatief lage maatschappelijke kosten veel wordt bereikt. Een eventuele herschikking van de middelen is onderdeel van de MTR.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet