NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Erfpacht Staatsbosbeheer Waddeneiland marktconform

12 okt 2009

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil dat Staatsbosbeheer een overgangsregeling maakt bij nieuwe erfpachtovereenkomsten op de Waddeneilanden. Erfpachters die het niet eens zijn met de hoogte van de grondtaxatie, moeten een beroep kunnen doen op een team van drie onafhankelijke taxateurs.

Dat meldt de minister in een brief aan de Tweede Kamer, waarmee zij een reactie geeft op het rapport "Groene erfpacht in balans" van de commissie De Jong. De commissie, onder voorzitterschap van prof.mr. J. de Jong, was ingesteld naar aanleiding van het meningverschil tussen erfpachters op de Waddeneilanden en Staatsbosbeheer over de hoogte van de canons voor nieuwe erfpachtovereenkomsten.

De minister kondigt in de brief aan de Tweede Kamer aan dat zij op hoofdlijnen vasthoudt aan de manier waarop Staatsbosbeheer omgaat met de erfpachtovereenkomsten op de Waddeneilanden. De minister constateert dat de canonsystematiek van Staatsbosbeheer in lijn is met die van andere groene verpachters in Nederland, zoals het Rijksvastgoed en ontwikkelingsbedrijf, Natuurmonumenten en particuliere grondbezitters.

Uitgangspunt voor de minister is dat Staatsbosbeheer volgens de regels van de vrije markt opereert en dat er geen marktverstoring plaatsvindt. "Staatsbosbeheer dient met zijn erfpachtbeleid dan ook niet uit de pas te lopen met andere grote en kleine verpachters in het buitengebied. Ook zij hanteren een systematiek waarbij de erfpachtcanon wordt vastgesteld op basis van wat de markt bereid is te betalen", aldus de minister.

In de brief wijst de minister erop dat de stijging van de erfpachtcanons een rechtstreeks gevolg is van de waardestijging van onroerend goed en de grond in Nederland, ook op de Waddeneilanden. De waardestijging is de afgelopen 30 jaar aanzienlijk geweest, aldus de minister.

De minister vindt dat Staatsbosbeheer een regeling moet uitwerken zodat erfpachters niet van de ene op de andere dag met een veel hogere erfpachtcanon te maken krijgen als het oude contract afloopt. Daarnaast is ze het met de commissie De Jong eens dat erfpachters zich bij verschil van mening met de grondtaxateur moeten kunnen wenden tot een team van onafhankelijke deskundigen.

De minister erkent het belang van toerisme voor de economie op de Waddeneilanden en de bijzondere positie die Staatsbosbeheer daarbij heeft. De minister kondigt aan dat Staatsbosbeheer samen met de Waddengemeenten het recreatieaanbod op de eilanden gaat uitbreiden. Een onderdeel van de plannen is ook de overdracht van gronden met publieke functies aan de gemeenten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet