NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Drie uitheemse eekhoornsoorten in Nederland verboden

6 no v2009

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat maatregelen nemen om de verspreiding van uitheemse eekhoornsoorten in Nederland te voorkomen.

Er komt onder andere een handel- en bezitverbod voor drie uitheemse eekhoornsoorten. Het gaat om de grijze eekhoorn, de Pallas' eekhoorn en de Amerikaanse voseekhoorn. De soorten vormen een bedreiging voor de inheemse rode eekhoorn als ze zich in het wild verspreiden.

Aanleiding voor de maatregelen is een risco-analyse die de Zoogdiervereniging VZZ heeft uitgevoerd in opdracht van het Team Invasieve Exoten van het ministerie van LNV. De VZZ heeft 38 uitheemse eekhoornsoorten geanalyseerd die in Nederland in de huisdierhandel verkrijgbaar zijn. De praktijk laat zien dat niet te voorkomen is dat deze dieren soms ontsnappen waarmee er een reŽle kans is dat ze zich in Nederland vestigen en verspreiden.

In de analyse is vooral gekeken naar het risico van de uitheemse eekhoornsoorten voor het voortbestaan van de rode Eekhoorn die van nature in Nederland voorkomt. Uit het onderzoek is gebleken dat van de 38 soorten er 28 soorten niet of slechts heel beperkt risicovol zijn. Dit komt vooral omdat er in Nederland geen geschikte leefgebieden zijn en het Nederlandse klimaat ongeschikt is.

De Siberische grondeekhoorn, Chinese boomeekhoorn, Japanse eekhoorn, Amerikaanse rode eekhoorn en Kaukasus eekhoorn vormen een matig ecologisch risico. Er komt gerichte voorlichting aan hobbyhouders om verspreiding van deze soorten te voorkomen.

Voor de grijze eekhoorn, de Pallas' eekhoorn en de Amerikaanse voseekhoorn zijn extra preventieve maatregelen nodig omdat het risico van grootschalige verdringing van de inheemse rode eekhoorn groot is als deze soorten in het wild terecht komen. De grijze eekhoorn en Pallas' eekhoorn kunnen daarnaast voor de mens schadelijke ziektes overbrengen en schade veroorzaken aan bomen. De Pallas' eekhoorn staat er om bekend vraatschade toe te brengen aan huizen en bekabeling.

De meest risicovolle uitheemse eekhoornsoort is de grijze eekhoorn. In Groot-BrittanniŽ heeft deze soort zich breed gevestigd en de inheemse rode eekhoorn massaal verdrongen. De populatie rode eekhoorns is op veel plekken uitgestorven. Op dit moment zijn er in Groot-BrittanniŽ naar schatting meer dan 2,5 miljoen grijze eekhoorns en nog maar 140.000 rode eekhoorns. Het houden, vervoeren en/of verhandelen van de grijze eekhoorn is bij wet inmiddels verboden in onder andere BelgiŽ, Groot-BrittanniŽ, AustraliŽ en Japan.

Op grond van de Flora- en faunawet heeft de minister de bevoegdheid om de handel en het in bezit hebben van bepaalde diersoorten te verbieden als zij een gevaar kunnen vormen voor het voortbestaan van beschermde inheemse diersoorten. Het zal enige tijd duren voordat het verbod in Nederland van kracht wordt. Het verbod moet bij Algemene maatregel van bestuur geregeld worden. Omdat het hier om een handelsbeperking gaat, moet het voornemen voor de aanwijzing ook genotificeerd worden aan de Europese Commissie en het secretariaat van de World Trade Organization (WTO).

Op het moment dat de verboden in werking treden, zullen deze ook gelden voor de hobbydierhouders die nu in het bezit zijn van de eekhoorns van de betreffende soorten. Het ministerie zal in overleg treden met deze hobbyhouders en gezamenlijk met hen een werkbare en diervriendelijke regeling uitwerken. Te denken valt aan sterilisatie van de eekhoorns.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet