NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Het scharrelkind moet weer vanzelfsprekend worden

4 nov 2009

Kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om te spelen in de natuur. Zeker in de stad is het niet makkelijk speelnatuur dicht bij huis te creëren. Daarbij werkt het huidige speel-veiligheidsbeleid voor natuurspelen weinig stimulerend, vanwege de focus op het vermijden van risicos. De studie Speelnatuur in de stad: hoe maak je dat? levert een basis om meer speelnatuur mogelijk te maken. In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben de Speeldernis, GGD Rotterdam-Rijnmond en Wageningen Universiteit en Researchcentrum het onderzoek uitgevoerd. Het rapport geeft aan wat speelnatuur is en aan welke criteria het zou moeten voldoen. Deze handvatten maken meer speelnatuur realiseerbaar.Probleemstelling

Welke handvatten kunnen worden geboden om meer groene speelplekken voor kinderen in Nederlandse steden mogelijk te maken?
In hoofdstuk één wordt speelnatuur van een heldere terminologie voorzien en wordt duidelijk gemaakt wat de kenmerken van speelnatuur zijn.
In hoofdstuk twee worden bestaande natuurspeelplekken, hun ontstaansproces en ruimtelijke inrichting geanalyseerd.
In hoofdstuk drie komt de kennis over spelen in het groen in relatie tot gezond opgroeien aan bod, en wat dit oplevert voor de inrichting van speelnatuur.
In hoofdstuk vier gaat het om de actoren die betrokken zijn bij het realiseren en in stand houden van speelnatuur. Inspiratie en participatie zijn kernwoorden voor een succesvol project.

De laatste drie hoofdstukken richten zich respectievelijk op het beleid en de regelgeving die invloed hebben op de realisatie van groene speelplekken in de stad, op gerichte communicatiemiddelen en op aanbevelingen voor verschillende bestuursniveaus. Conclusies

Speelnatuur dient meerdere doelen, de waarde reikt verder dan voor kinderen alleen en uiteenlopende partijen hebben wat aan speelnatuur. Speelnatuur draagt bij aan beleidsdoelen van verschillende ministeries, dus samenwerking tussen ministeries levert meerwaarde op. Op lokaal niveau geldt hetzelfde.

Inrichten van speelnatuur
Het inrichten en realiseren van speelnatuur is complex. Het gaat om de condities van de plek zelf, de behoeftes en belangen, om regels, om technieken, om gebruik, beheer en onderhoud. Het is altijd maatwerk, want de ene plek is de andere niet en de randvoorwaarden verschillen steeds.

Ontwerpen van speelnatuur
Het ontwerpen van kwalitatief goede speelnatuur is een opgave voor een deskundige en ervaren ontwerper. Naast het ruimtelijke vermogen en kennis over natuurlijke terreininrichting en planten, is het ook belangrijk dat de ontwerper zich in het perspectief van de gebruikers kan verplaatsen.

Kwaliteit waarborgen van speelnatuur
Om de kwaliteit duurzaam te waarborgen, is een aantal basisvoorwaarden nodig:

het project wordt ook na de opening gedragen door (een brede groep) betrokken mensen;

er zijn beheers- en ontwikkelingsdoelen geformuleerd en er is een onderhoudsbudget gereserveerd;

beheer en onderhoud worden uitgevoerd of aangestuurd door vakbekwame mensen met kennis van speelnatuur (pedagogisch, ecologisch, technisch, juridisch etc.).

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet