NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ecologische veerkracht uitgewerkt

5 nov 2009

Het Nederlandse natuurbeleid staat voor een grote, nieuwe uitdaging. Bedreigingen als versnippering en stikstofdepositie zijn al moeilijk te keren, nu komt er ook nog de klimaatverandering bij. Klimaatverandering is niet met lokale maatregelen te keren zet het systeem van natuurdoeltypen en doelsoorten onder druk. Koen Kramer en Ilse Geijzendorffer pleiten voor natuurbeleid gebaseerd op ecologische veerkracht.

Koen Kramer is ecoloog bij Alterra, onderdeel van Wageningen UR (University & Research centre). Hij zegt: "Het gaat om het zorgvuldig beheer van soorten en leefgebieden die al heel lang met het Nederlandse landschap verbonden zijn. In toenemende mate blijkt echter dat doelsoorten die lange tijd werden gezien als kenmerkend voor bepaalde landschappen, uitwijken naar andere landschappen en andere biotopen. Oude patronen in het voorkomen van soorten veranderen en historische referenties zijn niet meer toepasbaar voor de toekomst. Dit vereist aanpassing van de systematiek van doelsoorten en natuurdoeltypen en dus aanpassing van het beleid. Dat beleid zou meer gericht moeten zijn op het stimuleren van de mogelijkheden voor ecosystemen en soorten om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Risicospreiding is hierbij het belangrijkste middel om de soortendiversiteit in de toekomst te waarborgen. Daarbij is ecologische ruimte nodig bijvoorbeeld voor de inrichting van alternatieve leefgebieden voor soorten van de Rode Lijst".

In het zojuist verschenen boekje "Ecologische Veerkracht" onder redactie van Koen Kramer en Ilse Geijzendorffer worden ideeŽn en onderzoek gepresenteerd die ingaan op de vraag of het concept ecologische veerkracht kan bijdragen aan het oplossen van de problemen en de gevolgen daarvan voor de praktijk. Het boekje maakt daarbij abstracte begrippen als ecologisch geheugen, functionele diversiteit en levensgeschiedeniskenmerken toegankelijk voor beheerders en beleidsmakers. Voor hen, en voor iedereen die geÔnteresseerd is in natuurbehoud, is het boekje dan ook een bron van inspiratie.

Koen Kramer en Ilse Geijzendorffer (red.): 'Ecologische Veerkracht, concept voor natuurbeheer en natuurbeleid'.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet