NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Zuid-Holland neemt zelf verantwoordelijkheid voor inpassingsplan Buytenland

5 nov

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om zelf een plan op te stellen voor het toekomstige Landschapspark Buytenland in Albrandswaard. In het ontwerp bestemmingsplan zijn de functies voor een deel van het gebied nog niet concreet genoeg vastgelegd. Omdat dit leidt tot vertraging neemt de provincie nu haar eigen verantwoordelijkheid.

Het afgelopen jaar heeft de provincie als initiatiefnemer van het project, met lokale overheden en belangenpartijen intensief gezocht naar een gedragen voorstel voor de inrichting van het park. De provincie heeft een milieueffectstudie uitgevoerd naar de gevolgen van verschillende inrichtingsalternatieven en onderzoek gedaan naar de recreatieve behoeften en inrichtingswensen van bewoners. Op basis hiervan is een inrichtingsvisie opgesteld, met daarin de elementen: waterrijke natuur, recreatie en een zone waar een combinatie van natuur met landbouw mogelijk is (natuurakkers).

Tijdens een consultatie van de gemeenteraad van Albrandswaard op 28 september 2009 bleek dit compromisvoorstel echter niet haalbaar wegens onvoldoende steun in de gemeenteraad. Deze afwijzing heeft geleid tot een nieuw ontwerp bestemmingsplan waarvan een deel nog nader uitgewerkt moet worden. GS kan hier niet mee instemmen omdat het afwijkt van eerder gemaakte afspraken en de voortgang van het project en de aankopen van gronden erdoor in het gedrang komen.

Het Landschapspark Buytenland is een groenproject uit het landelijke Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Dit landelijke project omvat onder meer de uitbreiding van het Rotterdamse havengebied (Maasvlakte 2) en de aanleg van 750 hectare aan nieuw natuur - en recreatiegebied rond Rotterdam. Met 600 hectare is Buytenland het grootste groenproject rond Rotterdam binnen PMR. Het nieuwe groen moet bijdragen aan een verbeterde leefomgeving in de regio. Met de aanleg van het park wordt het mogelijk om op korte afstand van de stad allerlei vormen van recreatie en natuur te beleven.

Bij voorkeur stelt de provincie het inpassingsplan op in overleg met alle belanghebbenden in het plangebied. Het college van GS leggen het besluit om over te gaan tot het opstellen van een inpassingsplan eind 2009 voor aan Provinciale Staten.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet