NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurbrug Laarderhoogt goed voor natuur en recreatie

3 nov 2009

De provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat gaan over de A1 en de Naarderstraat bij Crailo twee ecoducten aanleggen die samen de natuurbrug Laarderhoogt vormen. Gedeputeerde Heller: “Deze passage is goed voor de natuur en zorgt voor meer recreatiemogelijkheden doordat er over de A1 een fietspad en ruiterpad komen”. Op 11 november vindt een informatiebijeenkomst voor omwonenden plaats.

De natuurbrug ‘Laarderhoogt’ is net als de succesvolle natuurbrug ‘Zanderij Crailoo’ bedoeld om de door snelwegen versnipperde heide- en bosgebieden van de Utrechtse heuvelrug en het Gooi weer met elkaar te verbinden. Deze verbinding is goed voor de biodiversiteit: de overlevingkansen van dieren en planten nemen toe. Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat werken bij de aanleg van natuurbrug Laarderhoogt samen met de gemeenten Blaricum en Laren, het Goois Natuurreservaat (GNR), Tergooiziekenhuizen en Blokker.

Procedure
De informatieavond over het voorontwerp inpassingsplan van de natuurbrug Laarderhoogt vindt plaats op woensdagavond 11 november van 19.00 – 22.00 uur in de Raadszaal van Laren, Eemnesserweg 19.

Met de bouw van de ecoducten wordt gestart na het vaststellen van een provinciaal bestemmingsplan (inpassingsplan) en het doorlopen van de aanbestedingsprocedure. Verwacht wordt dat start van de bouw halverwege 2011 is en de natuurbrug klaar is in 2012. De provincie heeft nu het voorontwerp inpassingsplan vrijgegeven voor inspraak. Vervolgens wordt het ontwerp vastgesteld, waarna weer inspraak mogelijk is.Het voorontwerp inpassingsplan en de bijbehorende onderzoeken staan op www.noord-holland.nl onder: "de terinzageleggingen bekijken".

Natuurbrug Zanderij Crailoo succesvol
De Natuurbrug Zanderij Crailoo over de A27 wordt goed gebruikt. Uit onderzoek blijkt dat regelmatig zeldzame diersoorten de passage gebruiken en dat gemiddeld zo'n 3000 lopers, fietsers en ruiters per week van de brug gebruik maken.

Provinciaal bestemmingsplan
De natuurbrug past niet in de huidige bestemmingsplannen. De gemeenten Laren en Blaricum hebben de provincie daarom verzocht voor de natuurbrug een provinciaal bestemmingssplan op te stellen. Dit wordt een inpassingsplan genoemd.

Een groene woonomgeving
Het gebied gelegen tussen de gemeenten Laren, Bussum en Hilversum wordt de komende jaren opnieuw ingericht. Natuurbrug Laarderhoogt maakt hier onderdeel van uit. De provincie Noord-Holland werkt in dit gebied aan de realisatie van een groen woon-, werk- en recreatiegebied. Uitgangspunt is dit gebied zo groen mogelijk in te richten, waarbij een deel van het gebied uitsluitend bestemd is voor natuur en recreatie. Het voormalige militairterrein Crailo is door de provincie gekocht. Een groot deel van dit terrein is bestemd voor natuur en wordt aan het GNR gegeven.

Ecologische hoofdstructuur
Natuurbrug Laarderhoogt is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur
De provincie werkt aan het behoud en versterken van natuur en het vergroten van de mogelijkheden voor natuurrecreatie in Noord-Holland. Dat doet de provincie door een landelijk samenhangend netwerk van natuurgebieden aan te leggen: de Ecologische Hoofdstructuur. Dieren en planten hebben hierdoor meer leefgebied om voedsel te zoeken, kunnen zich beter verspreiden en beter soortgenoten ontmoeten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet