NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gezonde visbestanden, goede boterham voor vissers

2 nov 2009

In 2020 zijn kwetsbare en waardevolle ecosystemen in zee beschermd. De visbestanden zijn gezond, hebben een evenwichtige leeftijdsopbouw. De visserij maakt gebruik van de meest duurzame technieken. De visbestanden en het ecosysteem zijn immers het toekomstige kapitaal van de sector. De hele visserijsector laat samenleving en consument zien waar hij voor staat. Certificering is daarbij een belangrijk en onafhankelijk instrument dat vragen, bijvoorbeeld over de vangsmethoden, van de samenleving kan beantwoorden. Het visserijbeleid en de besluitvorming daarover moeten op andere leest geschoeid worden. Minder top-down, waarbij de verantwoordelijkheden meer komen te liggen waar zij horen te liggen: bij de direct betrokkenen.

Dit zijn enkele belangrijke elementen uit de visie 'Vis, als duurzaam kapitaal, de Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid' van minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In 2013 moet er een nieuw Europees visserijbeleid zijn. Daarover wordt de komende jaren in Europa gedebatteerd. Nederland levert met deze visie zijn inbreng in de Europese discussie.

Minister Verburg: "Niemand kan eromheen; er zijn maatregelen nodig. Anders is er over 20 jaar niets meer te vissen. Daarom zal ik mijn visie op het Europees Visserijbeleid met kracht uitdragen."

Duurzaam gebruik van het ecologische kapitaal
Een gezond ecosysteem met voldoende vis is het kapitaal van de visserijsector. Daarom moet hij daar zorgvuldig mee omgaan. Dat betekent dat biologische vangstadviezen heel belangrijk zijn. Een ander uitgangspunt moet zijn dat de visserij voedsel produceert zonder verspilling. Dit betekent dat het overboord zetten van ongewenste bijvangst moet stoppen. De visserijsector zal in de toekomst gebruik moeten maken van de best beschikbare visserijtechnieken, die de minste invloed hebben op het milieu.

Een grotere rol voor de markt
De markt en de consument spelen een grote rol bij het realiseren van de doelstellingen. Dat is nu al goed zichtbaar bij certificeringsystemen voor meer duurzame visserijactiviteiten. Daarnaast zal de visserijsector meer moeten reageren op de vraag uit de markt. De afzetketen is nu nog te versnipperd met veel kleine spelers. Ook de marketing moet worden verbeterd. Dit vraagt om meer ondernemerschap. De sector is hier aan zet.

Betere besluitvorming en uitvoering
De manier waarop de besluiten in Europa tot stand komen moet veranderen. Het visserijbeleid wordt in Brussel tot in detail bepaald. Veel besluiten kunnen beter dicht bij de praktijk in de regio worden genomen. Dan kan ook de rol en betrokkenheid van de belanghebbenden groter worden. De regionale adviescommissies kunnen het beleid zo eenvoudig mogelijk maken, omdat zij het zelf moeten uitvoeren. Ook zal er dan meer verantwoordelijkheid voor de naleving van het beleid ontstaan, wat leidt tot minder uitvoerings- en handhavingslasten. Uiteindelijk leidt dat tot meer draagvlak en een grotere verantwoordelijkheid voor de sector.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet