NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Lancering brede Coalitie Biodiversiteit

2 nov 2009

De Verenigde Naties hebben het jaar 2010 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. Over de hele wereld zal in 2010 extra aandacht worden besteed aan het behouden en het duurzaam benutten van biodiversiteit (de verscheidenheid van leven op aarde).

Op woensdag 4 november vindt in Amersfoort de landelijke bijeenkomst 'Hoogste tijd voor biodiversiteit' plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt de 'Coalitie Biodiversiteit 2010' officieel gelanceerd. Dit gebeurt in aanwezigheid van Onno Hoes (Gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant en voorzitter van de Coalitie Biodiversiteit 2010) en Anita Wouters (Directeur-Generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

In 2010 zetten de leden van de coalitie zich in om biodiversiteit onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Burgers, overheden, organisaties en bedrijven worden aangespoord en ondersteund om meer samen te werken voor het behoud en het duurzame gebruik van onze steeds schaarser wordende natuurlijke hulpbronnen, waarvan biodiversiteit een essentieel onderdeel vormt.

Tijdens de landelijke bijeenkomst gaan vertegenwoordigers van de overheden, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven in debat over de mogelijkheden die biodiversiteit biedt in communicatie, beleid en uitvoering. Dit zal gebeuren aan de hand van praktijkvoorbeelden over de rol van biodiversiteit voor mens, samenleving en economie uit het VROM-project 'Biodiversiteit werkt in de regio!'. Dit project heeft aangetoond dat het duurzame gebruik en de bescherming van biodiversiteit veel kansen biedt voor lokale duurzame ontwikkeling en kwaliteit van leven.

Het gaat om innovatieve en inspirerende projecten gericht op onder andere burgerparticipatie bij biodiversiteitprojecten, waterbeheer (klimaatbuffers), duurzame energievoorziening (het verbranden van restproducten van natuurbeheer en de toepassing van de tweede generatie biobrandstoffen). Ook projecten die te maken hebben met gezondheid, landbouw, en onderwijs komen aan de orde.

De bijeenkomst wordt in samenwerking met het Interdepartementaal Programma Biodiversiteit van de ministeries van LNV, VROM en Ontwikkelingsamenwerking georganiseerd door ECNC (European Centre for Nature Conservation) en CREM. De gemeente Amersfoort treedt op als gastheer.

Coalitie Biodiversiteit 2010
De volgende organisaties zijn betrokken bij de oprichting van de Coalitie Biodiversiteit 2010:

Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen
Provincie Noord-Brabant
Gemeente Amersfoort
Gemeente Amsterdam
Gemeente Leiden
Gemeente Tilburg
De 12 Landschappen
European Centre for Nature Conservation
Staatsbosbeheer
Stichting Nationale Boomfeestdag
Vogelbescherming
Naturalis
International Union for Conservation of Nature NL
CREM
Large Herbivore Foundation
Land- en Tuinbouworganisatie
Vereniging Natuurmonumenten
Wereldnatuurfonds
Dutch Caribbean Nature Alliance
Gemeente Groningen
Provincie Friesland
Provincie Zuid-Holland
Provincie Utrecht
Interprovinciaal Overleg
Productschap Tuinbouw
Grontmij
IVN-Vereniging voor Natuuronderzoek
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet