NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aandacht voor mens en natuur bij aanleg A74

30 okt 2009

Een onderzoek naar gevolgen van de A74 voor de natuur, 148 miljoen euro voor het grensoverschrijdend openbaar vervoer, 10 miljoen euro voor vier Limburgse binnenhavens en hoogwaterbescherming van de Maas. Dat zijn projecten waar afgelopen donderdag afspraken over werden gemaakt tijdens het MIRT-overleg tussen gedeputeerden Bert Kersten en Ger Driessen en de ministers Van der Laan en Eurlings. Tijdens het MIRT-overleg spreken de regio en het Rijk elkaar aan op zaken die veranderingen behoeven en op besluiten die moeten worden genomen op het gebied van infrastructuur, ruimte en transport.

Grensoverschrijdend openbaar vervoer
Minister Eurlings deelde tijdens het overleg mee dat in Limburg een traject gestart kan worden voor het grensoverschrijdend openbaar vervoer van 148 miljoen euro, waarvan 83 miljoen euro rijksmiddelen en 65 miljoen regio/provinciale middelen. Het gaat om de Maaslijn, Avantis, Trambaan Maastricht-Hasselt, doorstromingsmaatregelen voor enkele bustrajecten en de verdubbeling en elektrificatie van het spoor tussen Heerlen en Aken.

A74
Er komt een speciale werkgroep die de gevolgen van de aanleg van de A74 voor Natura 2000 onderzoekt. Deze zogeheten taskforce wordt geleid door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

Quick Wins havenprojecten
Afgelopen donderdag werd ook duidelijk dat vier Limburgse havenprojecten zijn gehonoreerd voor een bedrag van 10 miljoen euro. Het gaat om de havens van Gennep, Weert, Maastricht en Sittard.

Hoogwaterbescherming
Tijdens het overleg is gesproken over de impasse die is ontstaan ten aanzien van de hoogwaterbescherming in Limburg. De invulling van de toezegging van het Rijk, dat Limburg vanaf 2015 een hoogwaterbescherming van gemiddeld 1 overstroming per 250 jaar zou hebben, acht het rijk in tijd en geld niet haalbaar. Gedeputeerde Driessen heeft aangegeven dat hij dit betreurt. Gezien de tegenslagen in tijd en middelen is het opportuun dat naast Maaskades ook ingezet wordt op gebiedontwikkeling en rivierverruiming als duurzame oplossing, aldus de gedeputeerde.


Maaskruisend verkeer
Minster Eurlings van Verkeer en Waterstaat stemde in met het versneld in verkenning nemen van het ruimtelijk mobiliteitspakket voor Maastricht Noord-Oost. Het gaat hierbij om een benuttingsstudie van de Noorderbrug. De investering die hierbij gemoeid is bedraagt ongeveer 120 miljoen euro.

Verstedelijking
Minister Van der Laan heeft tijdens het overleg nog eens benadrukt dat Parkstad zeker mag rekenen op de eerder genoemde 12 miljoen euro en bekijkt of er ook nog aanvullende mogelijkheden zijn.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet