NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Helft van broedvogels in steden neemt in aantal af

30 okt 2009

Meer dan de helft van alle soorten broedvogels in de stad is in de afgelopen twintig jaar in aantal afgenomen. Het stedelijk oppervlak in Nederland groeit, maar soorten die hier het meest van zouden kunnen profiteren, zoals huismus en spreeuw, nemen in aantal af. Dit blijkt uit de eerste Stadsvogelbalans die Vogelbescherming Nederland presenteert.

Voor sommige vogelsoorten is de stad het belangrijkste leefgebied. De veranderingen in de stad, zoals sloop, nieuwbouw en stadsuitbreiding, zijn echter vaak in het nadeel van vogels. Zo verdwijnen nestplaatsen voor gierzwaluwen in hoog tempo en staan de huismus en de kuifleeuwerik zelfs op de Rode Lijst van bedreigde vogels. De Stadsvogelbalans, die is samengesteld op basis van telgegevens van SOVON Vogelonderzoek Nederland, geeft de meest recente stand van zaken weer van zowel de broedvogels als van de vogels die in de stad overwinteren.

Vogels gelden als een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels in een stad, dan gaat het goed met het groen in de omgeving. Mensen die in een groene omgeving wonen voelen zich niet alleen gezonder, uit onderzoek blijkt dat ze dat ook daadwerkelijk zijn. Aangezien 95 procent van de Nederlanders in de bebouwde kom woont, is er reden genoeg om goed te zorgen voor de vogels en het groen in de stad. Als sterk verstedelijkt land loopt Nederland hierin voorop, maar vergelijkbare problematiek speelt ook in andere landen. Vogelbescherming Nederland richt daarom een internationale werkgroep op die zich bezig gaat houden met de bescherming van vogels in steden wereldwijd.

De Stadsvogelbalans wordt aanstaande donderdag 5 november tijdens de Stadsvogelconferentie in Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden gepresenteerd. Tijdens de conferentie komen partijen samen die zich inzetten voor de vogels in de stad. Verschillende steden presenteren er hun project, er is een stadsvogelmarkt en er worden diverse lezingen gehouden over hoe stadsvogels beter beschermd kunnen worden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet