NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Investering in toekomst Wormer- en Jisperveld

28 okt 2009

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 27 oktober het ‘Uitvoeringsprogramma 2008-2012 Wormer- en Jisperveld’ vastgesteld. Doelen van het programma zijn de waterkwaliteit in dit gebied verbeteren, bodemdaling tegen gaan en het gebied geschikt houden voor weidevogels.

Het project Wormer- en Jisperveld is in 2005 al gestart. Nu start de tweede fase. De belangrijkste maatregelen die worden uitgevoerd zijn:
• Het baggeren van grote delen van het gebied;
• Het optimaliseren van de weidevogel biotoop (plaatsen van beschoeiingen, verwijderen bosjes, opknappen grasland);
• Het aanleggen van recreatieve voorzieningen;
• Het monitoren van de waterkwaliteit;
• De aanleg van onderwaterdrainage in een praktijkproef, om het effect hiervan op het tegengaan van bodemdaling te onderzoeken;
• Het afdekken van de waterbodem met zand in een praktijkproef, om het effect hiervan op de waterkwaliteit te kunnen onderzoeken.
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier coördineert de uitvoering van alle maatregelen.

Laag Holland
Het Wormer- en Jisperveld maakt onderdeel uit van Laag Holland, het gebied dat in 2006 de status van Nationaal Landschap kreeg. Nederland telt twintig Nationale Landschappen, waarvan er vier in Noord-Holland liggen (Laag Holland, Groene Hart, Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie). De overheid wil deze landschappen beschermen tegen de oprukkende verstedelijking, zodat we er ook in de toekomst nog van kunnen genieten. Laag Holland wordt vooral geroemd om het zeer open landschap, de grote rijkdom aan weide- en moerasvogels, de historische watergangen in het veenweidegebied en het geometrische inrichtingspatroon in de droogmakerijen en de strokenverkaveling. Dit deel van Noord-Holland komt het meest overeen met het beeld dat in binnen- en vooral het buitenland van Holland bestaat.

Samenwerking
Het project Wormer- en Jisperveld wordt in een samenwerkingsverband uitgevoerd. De samenwerkingspartijen zijn: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Vereniging Natuurmonumenten, Gemeente Wormerland, Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken en LTO-Noord. Het totale project kost zo’n €16,8 miljoen. Een rijksbijdrage van € 7,5 miljoen aan fase 2 van het project (onderdeel van het programma Westelijke Veenweiden) maakt het mogelijk om de totale financiering sluitend te krijgen en een aantal grootschalige maatregelen in het gebied verder in gang te zetten. De provincie Noord-Holland steekt circa € 4,3 miljoen in het project en regionale partijen gezamenlijk ongeveer € 5 miljoen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet