NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie en LLTB eens over beleid grondclaims

26 nov 2009

Als eerste provincie in Nederland gaat het bestuur van Limburg gerichte maatregelen nemen om de aanspraken op landbouw­grond in te tomen. Dit agrarische beschermingsbeleid zijn gedeputeerde Ger Driessen en LLTB-voorzitter Noud Janssen overeengekomen in de zogeheten Verklaring van Roermond. De ondertekening van het intentieakkoord vond op donderdag 19 november plaats tijdens het Jaarsymposium van de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB) in Roermond. Een van de afspraken is, dat natuurcompensatie plaats vindt in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), waarbij de EHS elders op marginale landbouwgronden kan worden gecompenseerd en het beheer van deze gronden blijvend door de landbouw kan plaatsvinden. Bij het realiseren van maatschappelijke doelen, zoals natuur en recreatie buiten de EHS en de Robuuste verbindingszone Mook-Schinveld (REVZ) en buiten de bestaande bebouwing worden de ruimteclaims op land­bouwgronden zo veel mogelijk geminimaliseerd. Hierop zijn principes van meervoudig ruimtegebruik en landbouw-compensatie van toepassing. Ook wordt er in de gezamenlijke agenda aandacht geschonken aan het economische perspectief van de landbouw, zoals het stimuleren van multi­functionele en biologische landbouw en de inzet op kennis en innovatie.

Gedeputeerde Driessen: "De Limburgse land- en tuinbouw vervult een belangrijke rol voor de welvaart en het welzijn van de provincie. Door deze Verklaring van Roermond zijn we in staat om basis van een integrale afweging van belangen te zoeken naar een evenwichtige balans tussen de ontwikkeling van landbouw, natuur en overige functies."
In zijn openingstoespraak van het LLTB-Jaarsymposium noemt voorzitter Janssen de intentieverklaring goed nieuws. "Om onze maatschappelijke taken goed te kunnen uitvoeren hebben we voldoende productieruimte nodig. En daarvoor is de beschikbaarheid van betaalbare grond een absolute voorwaarde."

Landschap
Onderdeel van het afsprakenpakket is ook de zorg voor het landschap. Het beheren en ontwikkelen van omgevings­kwaliteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die van alle betrokken partijen inzet, consistentie en continuïteit vereist, aldus de Verklaring van Roermond. De landbouw gaat hierin een belangrijke rol vervullen. Zo komt er een provinciaal Landschapsfonds als stimulans voor de land- en tuinbouw om de omgevingskwaliteit te vergroten. Afgesproken is om ook andere overheden en organisaties te bewegen tot een beleid om zuinig te zijn op landbouwgrond. De Provincie Limburg en de LLTB hebben hierin gezamenlijk de regie.

Vóór de tweede helft van 2010 zullen beide partijen de beleidsvoornemens uitwerken in een concreet actie­programma. Hiervoor wordt een bedrag van 6 miljoen euro in het Provinciaal MeerJarenprogramma Plattelandsontwikkeling (PMJP) vrijgemaakt.
De ondertekende partijen beschouwen de inhoud van deze Verklaring als vernieuwing van het beleid.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet