NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meerjarenperspectief en -strategie voor demografische omslag Limburg

24 nov 2009

Dinsdag 24 november heeft het College van Gedeputeerde Staten de Adviescommissie Deetman ge´nstalleerd. Deze commissie adviseert het provinciebestuur bij het maken van strategische keuzes over hoe de demografische omslag als kans te benutten in relatie tot de sociaal economische ambities van de Provincie. De commissie bestaat uit de heren drs. W.J. Deetman (voorzitter), dr. J.H.H. Mans en drs. P. Zevenbergen. De heer Mans maakt, samen met de heer Dijkstal, ook deel uit van het topteam dat recent minster van der Laan adviseerde over de krimpaanpak in onder andere Parkstad.

Het aantal inwoners van Limburg daalt structureel vanaf 2002. Bovendien is er sprake van een drastische verandering van de bevolkingssamenstelling. In 2040 is het aantal jongeren ten opzichte van 1970 gehalveerd en het aantal ouderen bijna verviervoudigd. De potentiŰle beroepsbevolking (de bevolking van 15-64 jaar) daalt al vanaf 1995 en zal in 2040 ruim ÚÚn derde kleiner zijn dan nu. Krimpvoorlopers zijn Parkstad, Oost Groningen en Zeeuws Vlaanderen. In 2025 krimpt al de helft van de Nederlandse gemeenten. Structurele bevolkingsdaling is dus een onvermijdelijk onderwerp voor gemeenten, provincies en Rijk.

De Provincie Limburg heeft daarvoor een brede agenda opgepakt, die alle beleidsterreinen van de Provincie raken. Odile Wolfs, is co÷rdinerend gedeputeerde voor die agenda. De Provincie neemt samen met de regios over een breed front maatregelen om de effecten van krimp tegemoet te treden. Zo worden er bijvoorbeeld concrete maatregelen getroffen op het gebied van wonen, onderwijs en arbeidsmarkt.

De volgende stap in de verbindingslijn Demografie is gericht op een overall strategie. Op 24 november start de commissie Deetman met de opdracht een meerjaren perspectief te ontwikkelen om de demografische omslag in Limburg in te passen in de strategische beleidskeuzes waar Limburg voor staat. Daarbij zal de commissie werken aan een Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling om het nieuwe perspectief daadwerkelijk te realiseren. Naast de heer Deetman (lid Raad van State, voormalig burgemeester Den Haag en voorzitter VNG) nemen de heren Zevenbergen (voormalig lid Algemene Rekenkamer) en Mans (voormalig burgemeester van Enschede en Kerkrade, lid van het topteam Krimp voor minister van der Laan) zitting in de commissie. Naar verwachting levert de commissie eind 2010 haar eindadvies op.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet