NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

In Europa meer geld voor Natura 2000 nodig

Vrijdag 13 november 2009

Het Europese netwerk van natuurgebieden Natura 2000 ontvangt onvoldoende financiering voor het herstel en beheer. Natuurdoelen zullen op deze manier niet worden gehaald, zo blijkt uit een vandaag door BirdLife International gepresenteerd rapport. Voor zes landen, waaronder Nederland, is onderzocht wat de kosten en beschikbare fondsen voor de realisatie en het beheer van de Europese Natura 2000-gebieden zijn.

In het kader van het Europese onderzoek heeft het LEI Wageningen UR in opdracht van Vogelbescherming Nederland berekend wat de kosten voor beheer en herstel van de Natura 2000-gebieden in Nederland zijn. Tot 2020 is ongeveer 2 miljard nodig om de afgesproken natuurdoelen te halen. Daarvan is ongeveer 20% nodig voor dagelijks beheer en 80% voor herstel van veelal in slechte staat verkerende natuur. Volgens een eerste inschatting is er tot 2013 1 miljard beschikbaar vanuit vooral nationale en provinciale fondsen. Vogelbescherming is positief over de eigen investeringen van Nederland in haar natuur. Wel vindt de organisatie dat Nederland anders en meer gebruik van Europese middelen zou kunnen maken.

Volgens BirdLife International is het momenteel onduidelijk hoeveel geld er wordt uitgegeven aan Europese beschermde gebieden en uit welke fondsen dat geld afkomstig is. Ook uit het onderzoek van het LEI blijkt dat het onvoldoende duidelijk is hoe Natura 2000 wordt gefinancierd. Dat komt omdat niet afzonderlijk wordt bijgehouden hoeveel geld aan Natura 2000 wordt besteed. Vogelbescherming pleit dan ook voor een transparanter financieringssysteem.

De opbrengsten van de natuur zijn overigens aanzienlijk. Uit onderzoek van de VU uit 2006 blijkt dat de geschatte bruto bijdrage van de Nederlandse Natura 2000-gebieden aan de welvaart 4,5 miljard per jaar is. De meest waardevolle functies van de natuur betreffen onder andere recreatie, het leveren van grondstoffen en bescherming tegen overstromingen. Het is volgens Vogelbescherming dan ook niet alleen voor het behoud van de natuur, maar ook om economische redenen belangrijk om voldoende in de Natura 2000-gebieden te investeren.

Natura 2000 is een Europees ecologisch netwerk van natuurgebieden waarmee de meest bijzondere en waardevolle natuur van Europa wordt beschermd. Natura 2000 bestaat in Nederland uit alle 162 gebieden (totaal 1,1 miljoen hectare) die onder de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn zijn aangewezen. De gebieden zijn aangewezen omdat er Europees beschermde dier- en plantensoorten voorkomen.

Downloads:
Costs of and Public Funds for_Natura 2000 in the Netherlands

Financing Natura 2000: assessment of funding needs and availability of funding from EU funds

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet