NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kamer twijfelt over haar sturing op realisatie EHS

13 nov 2009

Diverse fracties hebben donderdag kritisch gereageerd op de tweede voortgangsrapportage over de Ecologische Hoofdstructuur. De informatie is beter, maar toch twijfelt de Tweede Kamer of ze haar controlerende taak voldoende kan waarmaken. Vooral omdat de accountantsverklaring ontbreekt in de ILG-rapportage.

De Kamer is teleurgesteld dat zij de Nulmeting op Kaart en het IBO Natuur nog niet van de minister heeft ontvangen. Beide documenten zijn belangrijk bij de brede heroverweging. Ook werd geconstateerd dat er (te) veel wordt doorgeschoven naar de Midterm Review (MTR) van het ILG, waarvan het tijdstraject evenzeer kritisch werd beoordeeld. De Kamer vindt dat de gegevens beschikbaar moeten zijn voor de komende heroverwegingen.

De PvdA is teleurgesteld over het nieuwe stelsel voor natuurbeheer en vraagt minister Verburg of de bureaucratische rompslomp verder kan worden ingeperkt. De minister is het daar niet mee eens. Het stelsel, dat de provincies hebben ontwikkeld, is eenvoudiger dan de huidige Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) en is gericht op vertrouwen in de beheerder.

De minister heeft toegezegd dat de Nulmeting op kaart voor de begrotings-behandeling 2009 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. In bestuurlijk overleg tussen de minister en het IPO is hier woensdag overeenstemming over bereikt.

Het Interdepartementaal beleidsonderzoek Natuur wordt in het eerste kwartaal van 2010 naar de Tweede Kamer gezonden.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet