NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groen licht zandmotor voor de Zuid-Hollandse kust

17 dec 2009

Als het aan staatssecretaris Huizinga en gedeputeerde Dwarshuis ligt zal in 2010 worden gestart met de zandmotor voor de Delflandse kust in Zuid-Holland, onder voorwaarde dat de markt hiertoe een aantrekkelijk aanbod doet. Dat hebben staatssecretaris Huizinga (Verkeer en Waterstaat) en gedeputeerde Dwarshuis (Provincie Zuid-Holland) vandaag bekendgemaakt.
Deze omvangrijke en innovatieve zandsuppletie is erop gericht de veiligheid van de kust voor de lange termijn te vergroten en biedt tegelijkertijd nieuwe kansen voor natuur en recreatie.

Om mee te groeien met de zeespiegel blijft zandsuppletie de komende 100 jaar noodzaak. De gebruikelijke manier van ophoging van het strand en duin kan op termijn negatief uitpakken voor de natuur en het strandgebruik. Juist daarom is het van belang om ervaring op te doen met een innovatieve aanpak zoals de zandmotor.
De zandmotor past geheel in de nieuwe Delta-aanpak, waarbij niet alleen wordt gekeken naar wat nodig is voor kustbescherming, maar waarbij kansen voor bijvoorbeeld natuur en recreatie ook voluit worden benut.

Nederland neemt als het gaat om waterveiligheid en kustbescherming geen risicos. Daarom kijken we 100 jaar vooruit en moeten we juist in tijden van economische crisis blijven investeren Ún innoveren, ook als het gaat om kustversterking. De zandmotor biedt ons bij uitstek de mogelijkheid om te zien hoe grootschalige zandsuppletie met behulp van de natuur de kust kan versterken en tegelijkertijd nieuwe ruimte biedt voor natuurontwikkeling en recreatie, licht Huizinga toe.

Ook gedeputeerde Dwarshuis is blij met het besluit dat vandaag is genomen: De zandmotor is belangrijk voor de toekomst van de Delflandse kust en daarmee voor de Zuidvleugel van de Randstad. Door de zandmotor ontstaat tussen Hoek van Holland en Kijkduin een breder duingebied en strand en dat is een zeer belangrijke aanvulling voor de natuur en recreatiemogelijkheden in dit dichtbevolkte gebied van Nederland.

Met de zandmotor zal een grote hoeveelheid zand (circa 18-20 miljoen kuub), in de vorm van een haak die vastzit aan de kust, worden aangebracht ter hoogte van natuurgebied Solleveld, ten noorden van Ter Heijde (tussen Hoek van Holland en Kijkduin). Door wind, golven en zeestroming groeit de kust op natuurlijke wijze aan: het principe van bouwen met de natuur. Zo levert de zandmotor een bijdrage aan de kustveiligheid voor de toekomst en ontstaat er meer ruimte voor natuur en recreatie.

Het project Zandmotor Delflandse kust is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de provincie Zuid-Holland dat wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met de gemeenten
Den Haag, Rotterdam en Westland, het Hoogheemraadschap van Delfland en de Milieufederatie Zuid-Holland. Het projectbudget voor aanleg en beheer is circa 70 miljoen euro. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de provincie Zuid-Holland dragen beide bij; waarvan
30 miljoen euro komt uit de crisismiddelen (cf. het Aanvullende Beleidsakkoord).

Nederland laat met de innovatieve zandmotor opnieuw zien wereldwijd voorop te lopen als het gaat om waterwerken. Nergens in de wereld is de zandmotor op deze schaal toegepast. De kennis en kunde over deze duurzame en natuurlijke manier van kustversterking kan Nederland in de toekomst ook internationaal inzetten en daarmee haar top-1 positie als het gaat om watermanagement verder versterken.

De Staten van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Westland en Den Haag nemen in januari 2010 een besluit.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet