NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Steun voor aanleg van 25 nieuwe ommetjes rond stad en dorp

15 dec 2009
De Provincie Limburg en de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) gaan 25 initiatieven steunen voor het herstel van wandelpaden en het groene erfgoed in de Limburgse buitengebieden. Via een prijsvraag worden bewoners van dorpen en stadsranden, dorps en wijkraden, heem-, natuur- en wandelverenigingen, historische kringen, en agrarische natuurverenigingen opgeroepen om concrete plannen te maken voor het herstel en de inrichting van ommetjes rond stad en dorp.

De ervaring leert dat lokale partijen bij de ontwikkeling van een ommetje een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verfraaiing van hun directe leefomgeving. Een provinciale jury onder voorzitterschap van gedeputeerde Noël Lebens buigt zich in mei over de inzendingen.

Maar liefst 25 plannen kunnen daadwerkelijk met provinciale steun uitgevoerd worden. Per ommetje is een bedrag van € 6000,-- beschikbaar. Het geld is onder meer bedoeld voor het aanbrengen van markeringen, een routebeschrijving, informatiepanelen en zitbanken.

Ommetjes zijn kleine wandelingen dichtbij huis. Ze zijn van groot belang voor de leefbaarheid, omdat ze het buitengebied verbinden met stad en dorp en toegankelijk maken voor bewoners en wandelaars. Het kan gaan om bestaande (onverharde) paden of de aanleg of het herstel van historische paden langs akkers, houtwallen,heggen of beken. Hiermee wordt het ‘rondje dichtbij huis’ weer mogelijk.
Deze verbindingen dragen bij aan de identiteit van het dorp of de wijk en het welzijn van bewoners. Verder kan het karakteristieke groen in het cultuurlandschappen weer zicht- en beleefbaar verbeterd worden, wat ook in het belang van dieren en planten is. De Provincie en IKL stimuleren via deze prijsvraag dus niet alleen het concrete herstel van wandelpaden maar ook het omliggende landschap.

Bij de ruilverkavelingen, dorp- en stadsuitbreidingen en de aanleg van wegen zijn veel historische paden verdwenen. Alleen al in de periode tussen 1950 en 1980 werden door ruilverkaveling ruim 30.000 kilometer aan onverharde paden en veldwegen geruimd, wat het maken van een ommetje bemoeilijkt.
Plannenmakers worden uitgedaagd hun ideeën in samenwerking met anderen verder uit te werken en een voorstel te doen tot het herstel van het landschap. De stichting IKL helpt de plannenmakers bij de uitwerking voor het herstel van het groen. Inzending is mogelijk tot 30 april 2010.

In 2006 bleek er in Limburg veel belangstelling voor een ommetjeswedstrijd die IKL uitschreef. IKL ontving toen 26 inzendingen met concreet uitgewerkte plannen. De Provincie Limburg was erg te spreken over het niveau van de inzendingen, waardoor ze naast het prijswinnend ommetje - de reconstructie van een Romeinse beekbrug in Tungelroy - nog eens vijftien inzendingen honoreerde.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet