NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruim 7 miljoen voor inrichting Dwingelderveld

9 dec 2009

Gedeputeerde staten stellen een bedrag van 7.373.000 euro beschikbaar voor de uitvoering van het inrichtingsplan voor het Dwingelderveld. Met deze bijdrage krijgt het hart van het Nationaal Park Dwingelderveld -de voormalige landbouwenclave Noordenveld- weer een natuurlijke bestemming. Ook de waterhuishouding wordt op een duurzame manier ingericht, waarbij extra water wordt vastgehouden in perioden met veel neerslag. Door deze maatregelen zal de vochtige heide zich herstellen en ontwikkelt zich weer hoogveen.

De provincie pakt de inrichting van het Dwingelderveld integraal aan, zodat verschillende doelen tegelijk worden bereikt. Zo wordt bijna 200 ha Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gerealiseerd en wordt ruim 2.000 ha verdroging aangepakt. Over de bescherming van het gebied is volgens gedeputeerde Rein Munniksma geen discussie mogelijk: "Met het inrichtingsplan herstellen we het belangrijkste natte heide gebied in West Europa. Bovendien wordt met dit plan een bijdrage geleverd aan het behalen van de Natura 2000 doelen."

Door het Noordenveld natuurlijk in te richten, ontstaat een robuuster gebied met verbindingen naar andere natuurgebieden. De aanleg van een ecoduct verbindt de natuur van het Dwingelderveld met die van het Ter Horsterzand. Daardoor ontstaat een gezondere populatie planten en dieren. De omvorming van de weg Lhee-Kraloo vermindert het gemotoriseerd verkeer in het gebied en versterkt de natuurbeleving. Met de aanleg van extra wandel- en fietspaden wordt het gebied beter ontsloten voor de recreatie.

Door de waterhuishouding duurzaam aan te pakken kan in periodes van extreme neerslag het water (ruim 1 miljoen m³) langer worden vastgehouden. Slenken worden hersteld en diepe landbouwsloten gedicht en daarmee krijgt het gebied weer zijn natuurlijke afwatering, wat eveneens een duurzame waterhuishouding ten goede komt. Gedeputeerde Tanja Klip-Martin: "Het Dwingelderveld is één van de 8 gebieden in Drenthe die op de TOP-lijst met verdroogde gebieden staat. Ik ben er van overtuigd dat dit project een bijdrage levert aan de verbetering van de natte vegetatie. Door extra water vast te houden als er veel neerslag valt, helpt het Dwingelderveld bovendien wateroverlast bij Meppel te voorkomen."

De totale kosten voor het project bedragen ruim 14,5 miljoen euro. De bijdrage van 7.373.000 euro betreft zowel Rijks-, als Europese en provinciale middelen. De rest van de begroting wordt gedekt uit bijdragen van derden.

De inrichting wordt uitgevoerd in twee modules. De eerste module betreft het Noordenveld en het Kloosterveld en start in 2010. De definitieve subsidietoekenning vindt plaats op basis van concrete uitvoeringsmodules. De Bestuurscommissie Dwingelderveld, met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, is verantwoordelijk voor de realisatie van het project.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet