NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Advies nevengeulen naar staatssecretaris Huizinga

4 dec 2009

Het plan voor de aanleg van nevengeulen bij Deventer is klaar. Afgelopen dinsdag hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en Burgemeester en Wethouders van de gemeente Deventer de definitieve inrichting vastgesteld. Het plan wordt nu als advies aangeboden aan staatssecretaris Huizinga-Heeringa van Verkeer en Waterstaat. Zij neemt naar verwachting begin 2010 een besluit over de uitvoering van het plan.

Plan voldoet aan de eisen
Gedeputeerde Piet Jansen van de provincie Overijssel: “Wij hebben als regionale en lokale overheid onze verantwoordelijkheid genomen en een goed plan gemaakt. Het voldoet aan de eisen op gebied van waterstandsdaling en ruimtelijke kwaliteit. De plannen blijven binnen het gestelde budget en kunnen rekenen op draagvlak in de omgeving”. “Voor de gemeente is het belangrijk dat we een mooie oplossing hebben gevonden voor de hoogwaterproblemen ter hoogte van het stadsfront. En door de plannen maken we dit gebied nog waardevoller”, zegt wethouder Marco Swart. De plannen waren afgelopen zomer al in concept vastgesteld.

De Worp
In de uiterwaarden op de westoever van de IJssel komen twee nevengeulen. Een geul stroomt van de vergrootte Bolwerksplas naar het IJsselhotel en sluit daar weer aan op de IJssel, de andere geul stroomt even verderop door de Ossenwaard. Hierdoor blijft het Worpplantsoen gespaard. Bij de nieuwe aanlegsteiger voor het veerpontje komen enkele aanlegvoorzieningen voor pleziervaartuigen. De nieuwe aanlegsteiger is geïnspireerd op de voormalige IJsselbrug die op deze plek heeft gelegen.

Zandweerdplas
De Zandweerdplas wordt vergroot en biedt straks extra faciliteiten voor de aanwezige watersportverenigingen. De roeivereniging krijgt ten noorden van de plas een eigen geul waarop getraind kan worden. Over de inrichting van de plas is overeenstemming bereikt met de watersportverenigingen.

Natuurderij
In het gebied ten noorden van de stad wordt het huidige landschapstype, een combinatie van cultuurgrond en natuur, gehandhaafd en versterkt door de aanleg van extra geulen. Daarbij krijgt de natuurderij die de stichting IJssellandschap wil bouwen een prominente plek. Deze ecologische boerderij krijgt een rol in het laag houden van de begroeiing in de uiterwaarden, zodat het water ook in de toekomst goed kan doorstromen.

Een gezamenlijk plan
Het vastgestelde inrichtingsplan heeft de instemming van de klankbordgroep en het lokale Q-team, die nauw zijn betrokken bij het planvormingsproces. Daarnaast hebben velen door middel van consultatieprocedures en informatiebijeenkomsten kunnen meedenken. Het plan kan rekenen op draagvlak van betrokkenen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet