NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Boeren moeten perceelsregistratie zelf controleren

27 nov 2009

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft met LTO Nederland gesproken over de perceelsregistratie van het ministerie van LNV. De perceelsregistratie is de basis van de uitbetalingen van de steun en subsidies aan boeren. Er is onrust in de agrarische sector over de manier waarop Dienst Regelingen van het ministerie nu het perceelsregister aanpast. Minister Verburg en LTO hebben afspraken gemaakt over de verdere uitvoering van de wijzigingen in het perceelsregister. Daarmee is de onrust bij LTO goeddeels weggenomen. Verburg heeft toegezegd dat boeren voldoende tijd krijgen (tot 1 april aanstaande) om te reageren op de aanpassingen die Dienst Regelingen heeft doorgevoerd.

De Europese Commissie stelt dat het registratiesysteem van percelen in Nederland niet nauwkeurig genoeg was. Er stonden bijvoorbeeld ook sloten en houtwallen in die niet voor steun of subsidie in aanmerking komen. Boeren zijn zelf verantwoordelijk om bij het aanvragen van steun of subsidies alleen de 'beteelbare' oppervlakte aan te geven.

De Europese Commissie stelt dat het systeem zelf zo nauwkeurig mogelijk moet zijn. Vandaar dat Dienst Regelingen op basis van luchtfoto's en kadastrale gegevens de perceelsgrenzen nu nauwkeurig in beeld brengt. Voor de helft van de percelen is nu de registratie ingevoerd. De overige helft volgt de komende maand. Daarna worden alle correcties aangebracht.

Boeren kunnen via de computer in 'Mijn Dossier' van Dienst Regelingen zien hoe de nieuwe perceelsgrenzen zijn getrokken. Als ze merken dat de grenzen van hun percelen verkeerd zijn ingetekend, kunnen ze contact opnemen met Dienst Regelingen die vragen zal beantwoorden en in januari de correcties kan doorvoeren. Vanaf half januari 2010 kunnen boeren ook zelf correcties aanbrengen die weer door Dienst Regelingen gecontroleerd worden. Ze worden hierover binnenkort door LTO in samenspraak met Dienst Regelingen ge´nformeerd.

Minister Verburg heeft toegezegd dat wijzigingen in het perceelsregister voor 1 april 2010 zijn doorgevoerd en dat LTO nauw wordt betrokken bij de verdere afhandeling. De wijzigingen die nu worden ingevoerd hebben geen gevolgen voor de mestruimte en de aanvraag voor de subsidies voor natuur (SAN/SNL) van 2009.

Op dit moment is de helft van de percelen opnieuw ingetekend. Daaruit blijkt dat hun beteelbare percelen gemiddeld 2,6% kleiner zijn. 70% van de boeren heeft te maken met een afwijking van minder dan 5%. In bijvoorbeeld waterrijke gebieden met veel sloten kan dat percentage hoger uitpakken. Boeren die eerder geen rekening hielden met de beteelbare perceelsgrootte, zullen bij het indienen van hun gegevens in mei 2010 rekening moeten houden met de nieuwe perceelsgrootte.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet