NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Minister Cramer op dreef als wetenschapper

18 dec 2009
Tijdens de Kamerbehandeling van de VROM-begroting vorige week trokken twee onderwerpen de meeste aandacht: klimaatverandering en energiebesparing. In eerste termijn bestreed woordvoerder De Mos (PVV) de noodzaak van aandacht en geld voor klimaatverandering en wilde Neppérus (VVD) ook in Nederland nader onderzoek om een einde te maken aan de door ‘climategate' ontstane twijfel. Minister Cramer kroop in bij haar antwoord voor één keer in de rol van wetenschapper: ‘Er is consensus dat de aarde opwarmt, dat de mens daar de oorzaak van is en de CO2-uitstoot de grote boosdoener.'

De moties van deze fracties hierover werden ontraden. Zij zullen dinsdag bij de stemmingen geen meerderheid halen. Minister Cramer werd veel succes gewenst in Kopenhagen. De minister deed de toezegging om naar aanleiding van Kopenhagen bij de evaluatie van Schoon en Zuinig een uitwerking te geven van de Duurzame Energiedoelstellingen tot 2050.

In eerste termijn vlogen woordvoerders Samsom (PvdA) en Vendrik (GL) elkaar in de haren over wie het beste voorstel heeft voor een grotere stimulans van energiebesparing in bestaande woningen. Ook Poppe (SP) maakte hier een punt van. De minister ontraadde verschillende moties hierover. Bij de evaluatie van het programma Schoon en Zuinig zal zij komend voorjaar zelf komen met aanvullende maatregelen voor de bestaande bouw. Voldoende draagvlak voor meer verplichtende maatregelen is hierin een belangrijke afwegingsfactor. Overigens had minister Cramer waardering voor de door D66 en GL opgestelde klimaatbegrotingen en de doorrekening daarvan door het Planbureau voor de Leefomgeving.

De woordvoerders zetten vrijwel alle in eerste termijn aan de orde gestelde onderwerpen om in 27 moties. De minister ontraadde de meeste. Enkele opmerkelijke moties worden hier genoemd. De minister:

- wil decentrale wegbeheerders niet dwingen om in aanbestedingscontracten de verplichting op te nemen om teerhoudend afval thermisch te reinigen (motie SP);

- stemt in met een PvdA-CDA-CU-motie om in het voorjaar met actieplan voor geothermie te komen, als onderdeel van de in voorbereiding zijnde rijksvisie voor de ondergrond;

- staat sympathiek tegenover een motie van Pieper (CDA)-Linhard (PvdA) om private partijen niet alleen in de uitvoering, maar al in de fase van de planontwikkeling bij een te herstructureren bedrijventerrein te betrekken en hiervoor een pilot te starten.

Het toevoegen van mantelzorgwoningen aan de lijst van kruimelgevallen (Besluit ruimtelijke ordening) ziet minister Cramer als een ondersteuning van het beleid (motie CDA-PvdA-CU). Een bijnaamerbrede motie om de tijdelijke omzetting van leegstaande kantoren in andere functies voor tien jaar in plaats van vijf jaar mogelijk te maken is aangehouden om na te gaan hoe dit het beste wettelijk kan worden geregeld.

De ministern toonde zich bereid om met VNG en het MKB te overleggen over meer diversiteit en mogelijkheden voor kleinere ondernemers in nieuwe winkelgebieden. Ook zal ze overleggen met waterschappen en rioleringsbedrijven over het inzetten van 1 procent van hun begroting voor waterprojecten in ontwikkelingslanden.

Tot slot werden twee amendementen op de VROM-begroting ingediend. SP-kamerlid Poppe wil 3 miljoen euro vrijmaken voor extra ondersteuning van de milieuhandhaving door de VROM-Inspectie. De minister ontraadde dit amendement vanwege strijdigheid met de inkrimpingsoperatie bij de rijksdiensten. Een amendement van CDA-Kamerlid Pieper om een project voor het vermarkten van regionale producten in Nijmegen te ondersteunen werd op haar verzoek aangehouden; wellicht zijn er al bestaande regelingen.

Morgen wordt over de moties, maar tegelijk over de VROM-begroting zelf (evenals alle andere begrotingen) en amendementen gestemd.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet