NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Grondaankopen Zuid-Holland voor groen onverminderd door

13 jan 2010

In tegenstelling tot berichten dat er onvoldoende geld zou zijn voor de aankoop van grond voor natuur- en recreatiedoeleinden, gaat de aankoop gewoon door.

Op basis van het beschikbare budget heeft Zuid-Holland een meerjarenprogramma gemaakt voor aankoop en inrichting van grond voor de provinciale Ecologische Hoofdstructuur en voor recreatie in de omgeving van de steden.
Dit meerjarenprogramma is afgelopen zomer herijkt, onder andere vanwege de stijgende grondprijzen. Projecten die klaar waren voor uitvoering zijn bij de herijking naar voren gehaald en andere projecten zijn in de wacht gezet. Door een aangenomen motie in de vergadering van Provinciale Staten waarbij 16 miljoen euro vrij kwam voor inrichting kon aan nog tien projecten een hogere prioriteit worden toegekend. De aankoop van grond op basis van het herziene meerjarenprogramma kan onverminderd doorgaan.

Geruchten dat er onvoldoende geld zou zijn worden wellicht gevoed door het feit dat
in de loop van 2010 de twaalf provincies met het rijk in overleg gaan over de voortgang van de aanleg van natuur- en recreatiegebieden, waarover men eind 2006 voor de periode 2007-2013 afspraken heeft gemaakt. Die tussentijdse toets wordt aangeduid als de Mid Term Review. Daarbij wordt natuurlijk ook gesproken over de financiŽle afspraken die in het verleden zijn gemaakt en de toekomstige financiering van aankoop en inrichting.
De uitkomsten daarvan kunnen mogelijk gevolgen hebben voor toekomstige natuur- en recreatieprojecten, maar het is niet zo dat er onvoldoende middelen zijn om binnen de lopende projecten gronden aan te kopen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet