NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bevolkingsdaling Groene Hart

13 jan 2010

De natuurlijke groei van de bevolking in het Zuid-Hollandse deel van het Groene Hart is de afgelopen jaren teniet gedaan doordat meer mensen vertrokken dan zich er vestigden. Hoewel de situatie per gemeente en per kern kan verschillen, zal onder gelijkblijvende omstandigheden het inwonertal van het Groene Hart de komende jaren verder afnemen. De verklaring hiervoor verschilt per doelgroep. Belangrijke factoren zijn: onvoldoende aanbod van goedkope woningen voor starters en geschikte woningen voor senioren en het afnemen van de vraag als gevolg van onvoldoende aanbod van werk en voorzieningen.

Dit blijkt uit het onderzoek Tussen groei en krimp in het Groene Hart, naar verklaringen voor bevolkingsdaling in het Zuid-Hollandse deel van het Groene Hart. De belangrijkste uitkomsten werden eerder (november 2009) in Bleskensgraaf gepresenteerd aan bestuurders van gemeenten en corporaties. In het onderzoek, dat nu is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, wordt de demografische situatie per gemeente en per kern geanalyseerd. In discussiebijeenkomsten met gemeenten, woningcorporaties en makelaars is gezocht naar verklaringen voor de ontwikkelingen. Om meer inzicht te krijgen in de verhuisredenen is aanvullend een schriftelijke enquŕte gehouden onder 1400 bewoners in het Groene Hart. Factoren die zorgen voor een afnemende bevolking zijn slechts gedeeltelijk te be´nvloeden. Bevolkingsafname zal daarom voornamelijk als een gegeven moeten worden beschouwd en aanvaard.

Lokale bewustwording
Het ministerie van VROM heeft in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de provincies (via het IPO) het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling uitgebracht ( november 2009). Voornaamste les uit de drie krimpregio's (Parkstad Limburg, Noord-Oost Groningen en Zeeuws-Vlaanderen) is dat er vroegtijdig geanticipeerd moet worden op een teruglopend inwonertal. In het interbestuurlijk actieplan is het Groene Hart opgenomen als pilotregio om gemeentebesturen, inwoners en andere betrokkenen bewust te maken van de mogelijke vooruitzichten en gevolgen van bevolkingsdaling.

Govert Veldhuijzen, gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen; "Het is duidelijk dat het onderwerp leeft bij gemeenten en onder de bevolking. Een eenduidige opvatting of aanpak is er nog niet. Belangrijk is om eerst een gezamenlijk beeld te krijgen over de toekomstige bevolkingsontwikkeling. Een volgende stap is om te bekijken welke factoren op korte termijn te be´nvloeden zijn".

Startnotitie Bevolkingsdaling
Naast het onderzoek naar bevolkingsdaling in het Groene Hart heeft het college van Gedeputeerde Staten opdracht gegeven het onderwerp bevolkingsdaling te verkennen voor de hele provincie. In een startnotitie voor het opstellen van een beleidsvisie, wordt bekeken hoe de provincie kan bevorderen dat gemeenten anticiperen op structurele bevolkingsdaling. In februari 2010 zal de startnotitie worden besproken in de statencommissie Ruimte & Wonen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet