NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Deel grondwatertaken over van Provincie Utrecht naar waterschap

21 dec 2009

Met de inwerkingtreding van de Waterwet op 22 december 2009 gaat een deel van het grondwaterbeheer in Nederland over naar de waterschappen. Nu is dat nog volledig bij de provincies ondergebracht. Het betekent een wettelijke verschuiving van taken op het gebied van het operationele grondwaterbeheer.

De nieuwe bevoegdheid bestaat uit het vaststellen van regelgeving en het nemen van besluiten met betrekking tot vergunningen voor grondwateronttrekkingen voor bronbemalingen, waterbodemsaneringen, beregening en overige onttrekkingen tot maximaal 150.000 m3/jaar.
De provincie blijft voorlopig nog bevoegd gezag voor grondwateronttrekkingen ten behoeve van drinkwatervoorziening door waterleidingbedrijven, bodemenergiesystemen en grote industriŽle onttrekkingen (>150.000 m3/jaar).


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet