NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincies zijn klaar voor nieuw nationaal waterbeleid

25 dec 2009

Het IPO is tevreden dat het kabinet nog voor het kerstreces akkoord is gegaan met het Nationaal Waterplan (NWP) en de stroomgebiedbeheersplannen (SGBP's). Deze plannen worden op 22 december, de dag dat de nieuwe Waterwet in werking treedt, bekend gemaakt. Het NWP en de SGBP's vormen het sluitstuk van een grote stroomlijnings- en moderniseringsoperatie van alle waterplannen in Nederland. De provincies hebben hieraan stevig bijgedragen.

Vooruitlopend op de vaststelling van het NWP hebben de meeste provincies inmiddels nieuwe Provinciale Waterplannen vastgesteld. Daarvoor hebben ze intensief samengewerkt met het rijk en de waterschappen. Ook aan de totstandkoming van de nieuwe Waterwet hebben de provincies via het IPO een constructieve bijdrage geleverd. Met al deze nieuwe plannen is er voor de komende zes jaar een stevige basis gelegd om te werken aan een klimaatbestendig, veilig en leefbaar Nederland voor nu en in de toekomst.De Waterwet vervangt acht bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland. Het waterrecht wordt hierdoor veel overzichtelijker. Niet alleen voor burgers en bedrijven, maar ook voor de overheden die met de nieuwe wet moeten werken. De onderlinge verhoudingen zijn helder geformuleerd. Rijk en provincies zorgen voor het strategische beleid en de normstelling op nationaal, respectievelijk regionaal niveau. Zij zorgen daarbij voor de noodzakelijke doorwerking van water in aanpalende gebieden zoals milieu, (natte) natuur en ruimte en stellen ook de functies van de watersystemen vast.

Dit beleid staat in het NWP en de provinciale waterplannen. De waterschappen zijn belast met het regionale operationele waterbeheer. Gemeenten hebben enkele watertaken in het bebouwde of te bebouwen stedelijke gebied, waaronder de grondwater- en hemelwaterzorgplicht. Ook verplicht de Waterwet waterschappen en gemeenten om hun taken en bevoegdheden onderling af te stemmen, in het bijzonder voor de riolering en de zuivering van afvalwater. Dit moet voor burgers en bedrijven tot lagere kosten leiden.De provinciale waterplannen leggen het regionale waterbeleid vast. In nauwe samenwerking tussen rijk, provincies en waterschappen is het nieuwe nationale waterbeleid meteen doorvertaald in de provinciale plannen, die voor een deel dus eerder zijn vastgesteld dan het NWP.

Overigens hebben niet alle provincies een geheel nieuw (zelfstandig) provinciaal waterplan vastgesteld. Sommige provincies hebben met een gedeeltelijke herziening van hetestaande provinciaal waterhuishoudingplan ingespeeld op de nieuwe eisen van de Waterwet. In andere provincies maakt het Waterplan deel uit van een integraal Omgevingsplan. In de vier Stroomgebiedbeheerplannen (SGBP's) voor Eems, Maas, Rijn en Schelde zijn de waterkwaliteitsmaatregelen van alle waterbeheerders (Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeenten) per stroomgebied gebundeld. De SGBP's worden aan de Europese Commissie toegezonden. Daarmee wordt invulling gegeven aan de verplichtingen uit de Kaderrichtlijn Water.In 2015 worden alle plannen geactualiseerd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet