NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

18 Natura 2000-gebieden definitief aangewezen

23 dec 2009

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft over 18 Natura 2000-gebieden de definitieve aanwijzingsbesluiten genomen. Het gaat om Deelen, Wijnjeterper Schar, Elperstroomgebied, IJsselmeer, Markermeer & IJmeer, Zwarte Meer, Ketelmeer & Vossemeer, Veluwerandmeren, Eemmeer & Gooimeer Zuidoever, Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Schoorlse Duinen, Coepelduynen, Donkse Laagten, Oudeland van Strijen, Oosterschelde, Westerschelde & Saeftinghe en Ulvenhoutse Bos.

Door de aanwijzing wordt duidelijk welke kwetsbare natuurwaarden in de gebieden bescherming krijgen. Het gaat onder meer om de bescherming van moerasgebieden die belangrijk zijn als broedgebied van moerasvogels, zoetwatermeren die van groot belang zijn voor veel watervogels, beekdalen, duinen en een grootschalig getijdenlandschap met een grote mate van natuurlijkheid. In de volgende fase, bij het opstellen van het beheerplan, wordt duidelijk welke maatregelen er nodig zijn om de kwetsbare natuur te beschermen.

Natura 2000 De natuur houdt niet op bij de grens. Het is onderdeel van een groter geheel. Daarom zijn er door de lidstaten van de Europese Unie regels opgesteld om de natuur te beschermen. Het gaat om de Vogel- en Habitatrichtlijn. De Vogel- en Habitatrichtlijn beschermen Europa’s natuurparels, de zogenoemde Natura 2000-gebieden. Stuk voor stuk gebieden met bijzondere planten en dieren. Ook minister Verburg wil voorkomen dat de natuur steeds eenvormiger wordt en dat bijzondere soorten verder in aantal afnemen. Uiteindelijk worden in Nederland 162 Natura 2000-gebieden definitief aangewezen.

De ontwerpbesluiten voor de 18 gebieden die nu definitief zijn aangewezen, hebben van 9 januari 2007 tot en met 19 februari 2007 ter inzage gelegen. Het gebied Markermeer & IJmeer heeft ter inzage gelegen van 11 september 2008 tot en met 22 oktober 2008. Tijdens deze procedure heeft iedereen de mogelijkheid gehad om een zienswijze in te dienen. In totaal zijn er voor deze 18 gebieden bijna 1500 inspraakreacties binnengekomen. De inspraakreacties hebben tot een aantal wijzigingen geleid.

Bij Markermeer & IJmeer is onder meer de begrenzing rond het in 2003 voltooide aquaduct bij Enkhuizen aangepast aan de actuele situatie. Voor Veluwerandmeren is de Habitatrichtlijnbegrenzing gelijkgetrokken met de Vogelrichtlijngebiedbegrenzing wegens het voorkomen van onder andere de rivierdonderpad en de meervleermuis. Verder is de kleine zilverreiger toegevoegd als broedvogel bij de Oostvaardersplassen. Alle wijzigingen zijn in de definitieve besluiten nader geduid en toegelicht.

Beroep
De minister heeft de aanwijzing van deze 18 Natura 2000-gebieden via een vooraankondiging bekend gemaakt in de Staatscourant. De besluiten zullen vanaf begin 2010 gedurende een periode van zes weken ter inzage liggen. De definitieve aanwijzingsbesluiten zijn ter informatie vanaf 23 december 2009 beschikbaar op: www.minlnv.nl/natura2000

Belanghebbenden kunnen tegen de besluiten in beroep gaan bij de Raad van State. De beroepstermijn vangt aan met ingang van de dag na de dag waarop de besluiten ter inzage worden gelegd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet