NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Plan transitie mosselsector gereed

8 febr 2010

Mosselsector, natuurbeschermingsorganisaties en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben overeenstemming bereikt over de manier waarop de transitie van de mosselzaadvisserij in de Waddenzee moet worden gerealiseerd.

De nu vastgestelde eindversie van het Plan van Uitvoering Mosseltransitie zal in 2020 leiden tot mosselzaadvangst los van de bodem. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het natuurherstel van de Waddenzee.

Het Plan van Uitvoering Mosseltransitie is de uitwerking van het convenant tussen het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, Producentenorganisatie Mosselcultuur (PO Mossel), Waddenvereniging, Stichting WAD, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland. Het convenant 'transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee' is gesloten op 21 oktober 2008.

In het Plan van Uitvoering worden alle taken op het gebied van onderzoek en monitoring, borging van de afspraken en het in gang zetten van diverse innovaties benoemd en tussen de partners verdeeld. Over het principe van de transitie, het stap voor stap vervangen van de traditionele vangstmethode door nieuwe technieken, waren de partijen het begin maart 2009al eens geworden. De partners van het convenant 'Transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee' zullen de komende jaren op basis van het Plan van Uitvoering intensief blijven samenwerken aan het gestelde doel: een duurzame, rendabele mosselsector zonder schade aan de natuur. Met het kader van afspraken dat er nu ligt, tot stand gekomen in een constructieve relatie tussen de convenantpartijen, heeft de Regiegroep (Wim) Meijer die het proces heeft begeleid, haar opdracht van de minister van LNV, Gerda Verburg, voltooid. Zij beŽindigt dan ook haar werkzaamheden.

Rijke Waddenzee
De ministeries van LNV, VROM en VenW,natuurorganisaties en het Regionaal College Waddenzee zijn het ook eens geworden over het programma Naar een Rijke Waddenzee dat de koers bepaalt naar natuurherstel in de Waddenzee. Dit programma verschijnt tegelijk met het Plan van Uitvoering Mosseltransitie. Met het programma Naar een Rijke Waddenzee willen het Rijk, de regio en natuurorganisaties samen met de gebruikers in het gebied een impuls geven aan natuurherstel in combinatie met een duurzaam gebruik van de Waddenzee.

Mosselzaadbanken en Mosselzaadinvanginstallaties
De belangrijkste maatregelen in het PvU Mosseltransitie zijn:

jaarlijkse sluiting nieuw areaal van mosselzaadbanken in de Waddenzee, afhankelijk van de mosselzaadval
monitoring van de niet-beviste zaadbanken
stroomlijning van de vergunningverlening voor de bevissing van zaadbanken waar dat nog wel is toegestaan
opschaling van Mosselzaadinvanginstallaties (MZI's) als momenteel belangrijkste alternatief voor de bodemzaadvisserij met bijbehorende locaties in Waddenzee (500 hectare) Oosterschelde (200 hectare) en Zeeuwse Voordelta (30 hectare)
monitoring van de effecten van MZI's op natuur en landschap.
De opschaling van het MZI-areaal wordt stapsgewijs uitgevoerd om te kunnen bijsturen in het geval van ongewenste effecten.

Mosselzaadtransporten
Op dit punt hebben de partners nog geen knopen kunnen doorhakken. Het transporteren van mosselzaad van de Oosterschelde naar de Waddenzee wordt nog niet toegestaan, hoewel dat wel was afgesproken. Er is namelijk nog geen garantie te geven dat schadelijke exoten die voorkomen in de Oosterschelde, zoals oesterboorders en tapijtschelpen, niet via transporten kunnen terechtkomen in de Waddenzee. De komende tijd wordt gewerkt aan specifieke maatregelen om dit risico te bestrijden. Tegelijkertijd zal een exotenbeleid voor de Waddenzee worden ontwikkeld. Binnen dat beleid kunnen mosseltransporten te zijner tijd wel mogelijk worden.

Innovatie
Het innovatiebeleid van de mosselsector wordt gestructureerd aangepakt om te bereiken dat MZI'sop Waddenzee en Oosterschelde niet het enige alternatief blijven voor bodemvisserij. Alternatieven zouden zaadinvang op open zee en kweek van mosselzaad op het land kunnen zijn.

Leren door doen
Het hele transitieproces kan worden gekenschetst als: 'leren door doen'. Elk jaar wordt een voortgangsrapportage gemaakt van de effecten van maatregelen. In 2014, na vier jaar ervaring, wordt een uitgebreide evaluatie gehouden en de planning voor de volgende jaren opgesteld. De convenantpartners houden zelf de supervisie over de uitvoering, zowel bestuurlijk als technisch-inhoudelijk, in nauwe samenwerking met het programma Naar een Rijke Waddenzee.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet