NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zuid-Holland wil Landgoedbiotoop

26 januari 2010

Historische landgoederen vormen bijzondere groene zones. In de stedelijke gebieden staan ze echter onder druk. Om de ruimtelijke kwaliteit te versterken willen GS een zogenoemde Landgoedbiotoop instellen. Dit is een bufferzone om een landgoed heen.

DDe biotoop bestaat uit de volgende kenmerken: de buitenplaats zelf, de koppeling van het landgoed aan een structuur, het panorama, het blikveld, de zichtlijn. Het is niet zo dat hiermee het landgoed volledig op slot gaat, maar ontwikkeling is wel aan voorwaarden verbonden. Uitgangspunt is om niet te bebouwen, tenzij nieuwbouw past bij het landgoed, de zichtlijnen en het panorama. Gedeputeerde Martin van Engelshoven-Huls (Cultuur): Het provinciale themajaar Landgoederen 2008 heeft iets los gemaakt. Landgoederen zijn waardevol in Zuid-Holland. We willen ze beschermen en waar mogelijk kwaliteit toevoegen.

De Landgoedbiotoop is artikel 14 van de Provinciale Verordening Ruimte. Deze Verordening is een instrument van de provinciale Structuurvisie (PSV) dat tot 15 januari ter inzage heeft gelegen. Voor het ontwerp-artikel over de Landgoedbiotoop start de inspraak op 1 februari en duurt tot 28 februari 2010. Van de in totaal 223 landgoederen in Zuid-Holland zijn er 109 op een lijst van waardevolle historische landgoederen geplaatst. Voor elk van deze waardevolle landgoederen zijn landgoedbiotopen opgesteld. De bedoeling is om ze in juni 2010 samen met de Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte vast te stellen.

Meer informatie over de Landgoedbiotoop staat op http://www.zuid-holland.nl/landgoederen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet