NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Fryslân van start met invulling robuuste natte as

19 jan 2010

Fryslân gaat van start met de invulling van de robuuste natte as in de provincie. "We willen van onderop, samen met de streek invulling geven aan deze natte natuurzone!" aldus gedeputeerde Hans Konst. De gedeputeerde stelt voorwaarden: ”Gemaakte afspraken met gebiedscommissies worden gerespecteerd en vrijwilligheid en oog voor de positie van de landbouw staan voorop in dit traject.” Het college van Gedeputeerde Staten heeft de uitwerkingsnota voor de robuuste natte as vastgesteld. Hierin geeft de provincie aan hoe de provincie deze wil realiseren. Deze werkwijze is in overleg met de gemeenten, het waterschap en vertegenwoordigers van landbouw, natuur en recreatie tot stand gekomen.

De robuuste natte as is een ‘groenblauwe’ natuurzone die vanaf de Rottige Meente naar het Lauwersmeer en Groningen door de provincie loopt. De natte as moet grote natte natuurgebieden en laagveenmoerassen in Fryslân met elkaar verbinden. Dieren en planten kunnen hierdoor beter trekken en zich beter verspreiden. In samenhang met de realisatie van de robuuste natte As ontstaat ook ruimte voor andere functies, zoals wonen en recreëren, waterberging en verbetering van de landbouwstructuur.

De robuuste natte as is een opgave van het Rijk. De provincies moeten binnen een zoekgebied van het Rijk gronden aanwijzen, als Ecologische Hoofdstructuur (EHS) begrenzen en vervolgens de robuuste natte as te realiseren. De provincie Fryslân kan zich niet vinden in deze benadering van bovenaf en heeft daarom het zoekgebied van de robuuste natte as tot op heden niet overgenomen in haar beleid.

Fryslân wil nu op lokaal niveau in nauw overleg met betrokkenen invulling gaan geven aan de robuuste natte as en het tracé opgeknipt in deelgebieden. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op de bestaande structureren in een gebied. Zo kan bijvoorbeeld een bestaande gebiedscommissie, die al in een gebied met een inrichtingsopgave bezig is, worden gevraagd een rol te spelen in de invulling van de Robuuste Natte As. Het kan echter ook betekenen dat een nieuwe kavelruil wordt opgezet. De werkwijze wordt per gebied op maat bepaald en in de tijd uitgezet. Op het moment dat binnen een deelgebied wordt gestart, wordt het gebied hier nauw bij betrokken.

De provincie stelt de realisatie van de Robuuste Natte As afhankelijk van de beschikbaarheid van een rijksbijdrage. Door het Rijk is voor Fryslân tot nu toe geld beschikbaar gesteld voor 2950 ha nieuwe natuur. Dit budget is deels bedoeld voor de aankoop van grond voor nieuwe natuur (1774 ha) en deels voor realisatie van nieuwe natuur via particulier en agrarisch natuurbeheer (1176 ha). De Robuuste Natte As moet, net als de hele EHS, volgens afspraken met het Rijk in 2018 klaar zijn.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet