NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Raad van State doet uitspraak in zaak Verruiming Vaargeul Westerschelde

21 jan 2010

Onlangs deed de Raad van State uitspraak over de verdieping van de Westerschelde: er mag gebaggerd worden. Vogelbescherming had begin december haar beroep in deze zaak ingetrokken nadat regering en parlement alsnog hadden besloten tot de ontpoldering van de Hedwigepolder (Zeeuws Vlaanderen).

Ogenschijnlijk laat de uitspraak zich lezen alsof de problemen die Vogelbescherming zag voor de Scheldenatuur zich niet zullen voordoen of anderszins uit de lucht gegrepen waren. Zo mag de uitspraak echter niet gelezen worden: feitelijk zijn de fundamentele bezwaren en zwaar onderbouwde argumenten die wij hadden, door het intrekken van ons beroep niet meer getoetst . Hadden we niet ingetrokken dan was de uitspraak waarschijnlijk heel anders geweest (vergunningen vernietigd). Met het besluit om de Hedwigepolder toch te ontpolderen was de maximale winst van deze procedure echter al bereikt: de reden om ons verzet te staken.

De ontpoldering zorgt voor 300 ha. nieuw getijdengebied, wat van groot belang is voor het estuarium. Om de getijdennatuur van de Schelde weer in goede conditie te brengen zal echter nog veel meer gedaan moeten worden. Zoals het ontpolderen van de tweede 300 ha. die in de afspraken uit de ‘Ontwikkelingsschets 2010’ is vastgelegd. Vogelbescherming gaat zich daar de komende tijd sterk voor maken.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet