NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming roept politiek op natuur volwaardige plaats in programma’s te geven

2 maart 2010

Vogelbescherming Nederland heeft alle politieke partijen opgeroepen om in hun verkiezingsprogramma’s het belang te onderkennen van een stevige aanpak van de biodiversiteitscrisis. Een gezonde en veerkrachtige natuur is essentieel voor een vitale en duurzame economie en de basis van ons welzijn. Korte termijnmaatregelen die de economische crisis het hoofd moeten bieden mogen dan ook niet leiden tot onomkeerbaar verlies van natuurwaarden.

De studie ‘The Economics of Ecosystems and Biodiversity’, gedaan in opdracht van de G8 en vijf milieuministers, toont aan dat het verlies aan biodiversiteit Europa jaarlijks € 50 miljard kost, oplopend tot 7% van het BNP in 2050. Natuurherstel kost een veelvoud van natuurbescherming. Nederland is met haar unieke getijdennatuur, moerassen, rivieren en meren van speciaal belang voor veel vogels. De komende kabinetsperiode wordt cruciaal in het maken van de juiste keuzes voor bescherming van biodiversiteit én de economische diensten die de natuur ons te bieden heeft.

Vogelbescherming roept alle politieke partijen dan ook op om onder andere: *
Biodiversiteit als beleidsindicator op te nemen in de begrotingen van alle beleidssectoren *
Voordelen die de natuur onze economie biedt volwaardig mee te nemen in afwegingen over ruimtegebruik in Nederland *
Zorg te dragen dat het natuurbeleid (Natura2000, Ecologische Hoofdstructuur) met verve en ambitie wordt uitgevoerd
Bij projecten in het kader van waterveiligheid voor oplossingen te zorgen waarbij natuurlijke systemen hersteld worden, zoals bij de inzet van natuurlijke klimaatbuffers

Vogelbescherming roept alle partijen dan ook op om natuur te beschermen: hier, nu en volgens de doelen die we in Nederland en Europa hebben afgesproken.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet