NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Toepassingsmogelijkheden voor grond en baggerspecie verruimd

2 maart 2010
Door het Besluit bodemkwaliteit (2008) worden de dekgrondbergingen niet meer gezien als stortplaatsen, maar als nuttige toepassingen en is het mogelijk grond van buitenaf te gebruiken voor het ophogen van de dekgrondbergingen in Bosscherveld, Itteren, Geulle aan de Maas en Meers.

Gedeputeerde Staten van Limburg en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat hebben de ontwerp vergunningen vastgesteld voor een wijziging in de toepassing van grondstromen in de dekgrondbergingen die ontstaan tijdens de uitvoering van het project Grensmaas. In 2006
zijn de vergunningen voor het Grensmaasproject verleend. In de afgelopen jaren is het bodembeleid door de Rijksoverheid vernieuwd, waarbij de toepassingsmogelijkheden voor grond en baggerspecie zijn verruimd.

Consortium Grensmaas, de uitvoerder van de rivierbeveiliging, natuurontwikkeling en ontgrindingen langs de Grensmaas tussen Maastricht en Roosteren, heeft om toepassing van de nieuwe regelgeving gevraagd, omdat het meerdere voordelen oplevert.

Zo kunnen de dekgrondbergingen hoger worden opgevuld, waardoor de grond in de toekomst voor meer toepassingen bruikbaar is. Die dekgrondbergingen in Bosscherveld, Itteren, Geulle aan de Maas en Meers worden nu opgevuld met grond die vrijkomt bij de stroomgeul-verbreding van de Maas. Maar volgens de huidige ontwerpen komen ze één tot anderhalve meter onder het huidige maaiveld te liggen en sluiten daardoor straks niet logisch aan op het belendende natuur- of agrarisch landschap.
Ook is de grond die straks van buitenaf wordt aangevoerd over het algemeen schoner dan de grond langs de oevers van de Maas. De partijen grond van buitenaf moeten voldoen aan de regels van het Besluit bodemkwaliteit en per partij afzonderlijk gemeld worden bij Rijkswaterstaat. Daar wordt strikt op toegezien.

De omgeving zal weinig tot niets merken van de extra grondtransporten. Voor het vervoer per vrachtauto heeft het Consortium al routes in kaart gebracht die buiten de dorpen om lopen. Het Consortium kiest in andere gevallen voor het grondtransport per schip. De bescherming tegen hinder, zoals geluid- en stofoverlast, blijft gewaarborgd in de vergunningen.

Ook wordt Zuid-Limburg de komende jaren geconfronteerd met grote hoeveelheden grond, die vrijkomen bij verschillende infra-projecten. Deze grond zou in het Grensmaasgebied kunnen worden toegepast.
De ontwerp vergunningen liggen vanaf 10 maart gedurende zes weken ter inzage in het Gouvernement en bij de betreffende gemeente.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet