NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Fryslân beperkt overlast grauwe ganzen

16 febr 2010

De provincie Fryslân wil na constructief overleg met natuur- en boerenorganisaties de schade en overlast in de zomer door grauwe ganzen drastisch terugdringen. Daarvoor is het nodig het aantal ganzen terug te brengen tot het niveau van 2006. Vooral de laatste jaren is de populatie snel gegroeid. Gedeputeerde Hans Konst: ”Als we nu niet ingrijpen wordt de overlast en schade te groot en moeten we in de toekomst nog rigoureuzere stappen nemen.’’ Konst wil met de betrokken organisaties een pakket aan maatregelen doorvoeren.

De ganzen profiteren van eiwitrijke graslanden. Dit heeft geleid sterke groei van de populatie en tegelijk tot toenemende schade voor de landbouw en overlast in enkele natuurgebieden. De door het Faunafonds getaxeerde landbouwschade is sinds 2005 verviervoudigd. Waar nu zo’n 17.000 grauwe ganzen de zomer doorbrengen in Fryslân, is het niveau van 2006 (circa 7000 ganzen) bij een schade van ongeveer € 75.000,- acceptabel.

Landelijk is gekozen voor een regionale aanpak. In 2007 is een provinciale werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van de Faunabeheereenheid (FBE), het Faunafonds van het Rijk, landbouworganisatie LTO-Noord, It Fryske Gea (IFG), Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer (SBB), de Koninklijke Nederlandse jagersvereniging (KNJV) en de provincie Fryslân. Provinciale Staten van Fryslân riepen het college eind vorig jaar op met een plan te komen.

Volgens de werkgroep is terugdringing van het aantal ganzen de belangrijkste manier om de komende jaren de schade te beperken. Gedeputeerde Hans Konst: ”Dit is geen gemakkelijk besluit voor een bestuurder. Natuurbeschermers, boeren, jagers, andere betrokkenen hebben hier ook moeite mee, maar nemen hun verantwoordelijkheid. Het is een afweging van ecologisch en economisch belang. De situatie in Fryslân is de laatste jaren op enkele plaatsen onhoudbaar geworden. Cijfers van het Faunafonds bevestigen dat. We moeten nu iets doen.”

Een combinatie van maatregelen moet de populatie binnen een paar jaar terugbrengen. Zo moet het jagen op ganzen gemakkelijker worden gemaakt door ze niet te verjagen maar te lokken. Waar mogelijk worden groepen ganzen gevangen en gedood. Rondom broedgebieden wordt gekeken naar het vervangen van de eiwitrijke graslanden door minder eiwitrijke gewassen. Daarnaast wordt gedacht aan het tijdelijk braak leggen van percelen of het afschermen van het land door een tijdelijk raster. In moeilijk toegankelijke natuurgebieden kan de natuurlijke vijand van de broedende gans, de vos, een bijdrage leveren.

Per (broed)gebied moeten afspraken worden gemaakt, waarbij alle partijen een bijdrage leveren om de schade te verkleinen. De coördinatie hiervoor ligt in handen van de Faunabeheereenheid.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet