NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Royale toezeggingen minister Verburg in Natura 2000-debat

19 febr 2010
Alle Natura 2000-gebieden worden in 2010 definitief aangewezen. Minister Verburg (LNV) belooft de Tweede Kamer voor de zomer duidelijkheid over de stikstof- en waterproblematiek. Dit zijn toezeggingen die zij op 16 februari deed in het vervolgoverleg met de Tweede Kamer over Natura 2000 nadat het overleg op 10 februari wegens tijdgebrek niet kon worden afgerond. Op 16 februari zond de minister ook de brief die zij op 10 februari had toegezegd.

Minister Verburg was in haar verdediging kritisch over de provinciale rol. Opvallend, omdat zij in november in een bestuurlijk overleg met het IPO juist haar waardering uitsprak over de provinciale aanpak. Het IPO heeft daarom in een brief aan Verburg toelichting gevraagd over deze ommezwaai in opstelling. 'In de afgelopen weken hebben wij daarover noch van u, noch van medewerkers van uw departement signalen ontvangen', schrijft gedeputeerde Van Heugten, portefeuillehouder Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting (Brabant). Het IPO wil nu op korte termijn bestuurlijk overleg.

De minister is vooral kritisch over de 'omkeerprocedure' van provincies. Zij stelt dat dit proces leidt tot een situatie waarbij aanwijzingsbesluit en beheerplan elkaar in een wurggreep dreigen te gaan houden. Om deze wurggreep te doorbreken, n omdat de Europese Habitatrichtlijn dat vereist, zal de minister volgens planning dit jaar alle Natura 2000-gebieden definitief aanwijzen. De leden van de Tweede Kamercommissie accepteren deze uitleg en de conclusie.

Verder wil de minister meer regie voeren op de beheerplanprocessen van de provincies. Zo stelt zij dat er soms sprake is van een ongebalanceerde samenstelling van beheerplancommissies en dat het voorzitterschap van deze commissies soms beter kan worden ingevuld: onafhankelijk en deskundig. Bovendien wil de minister meer zekerheid dat de sociaal-economische paragraaf naar haar tevredenheid wordt ingevuld. De minister zal in bestuurlijk overleg met provincies bespreken waar een beheerplan aan moet voldoen. De Tweede Kamer is positief over deze aanpak van de minister.

De Tweede Kamer was kritisch op het niet overnemen van een aantal provinciale wijzigingsvoorstellen door de minister, en noemde Groningen en Overijssel (Wieden) als voorbeeld. De minister heeft toegezegd nogmaals met de provincies contact op te nemen en voorstellen nog een keer in overweging te nemen onder de voorwaarden dat het doelbereik niet in gevaar komt. Ook moet er sprake zijn van draagvlak.

Minister Verburg belooft de Tweede Kamer nog vr de zomer van 2010 duidelijkheid over water (verdroging) en stikstof. De verdeling van de reductieopgave voor stikstofdepositie over een generieke en provinciale taakstelling en een verdeling van de opgave over de verschillende sectoren is voor de zomer gereed. Deze toezegging betekent een aanzienlijke versnelling ten opzichte van de oude planning. De Tweede Kamerleden spreken hun tevredenheid uit over deze versnelling.

In haar brief schrijft de minister dat het kabinet naar mogelijkheden voor extra maatregelen in het kader van de discussie over de NEC-richtlijn kijkt. In het Algemeen Overleg verzekerde zij het CDA-Kamerlid Koopmans dat 128 kiloton de doelstelling blijft.

De toezeggingen van de minister werden in een motie van de ChristenUnie, mede namens het CDA, samengevat. De minister wordt verzocht om geen definitieve aanwijzingsbesluiten te nemen voordat er afwegingskaders zijn voor stikstof, water en de sociaal economische paragraaf. Deze afwegingskaders moeten voor 15 juni aan de Kamer worden gestuurd. Minister Verburg wilde zich liever niet vastpinnen op een precieze datum, maar beschouwde de motie verder als ondersteuning van beleid.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet