NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Heroverweging openbaar bestuur treft decentrale overheid

2 april 2010

Gisteren hebben ambtelijke werkgroepen twintig rapporten gepresenteerd met voorstellen voor bezuinigingen. Per deelgebied zijn varianten opgenomen die een besparing van ten minste 20 procent moeten opleveren. De werkgroepen legden voorstellen op tafel over onder meer hypotheekrenteaftrek, woningmarkt, zorg en onderwijs.

Het beeld tekent zich af dat de werkgroepen die over het openbaar bestuur adviseerden nauwelijks in rijksvlees snijden. De bezuiniging op departementen (met 112.000 medewerkers en zbo's - 46.000 fte's) blijft beperkt tot besparingen op apparaatskosten: ‘van schaven naar sturen'. Voorstellen voor samenvoeging tot kerndepartementen worden amper geconcretiseerd en niet van een taakstelling voorzien. Er zijn geen concrete voorstellen voor decentralisatie gedaan. Daar staat tegenover dat de rijksambtenaren weinig terughoudend zijn met voorstellen die de autonomie van provincies en gemeenten beperken.

Alleen de gemeenten mogen zich verheugen op een pleidooi voor vergroting van het lokale belastinggebied. Dat er weinig vertrouwen in de lokale democratie is, blijkt uit de aanvullende voorstellen die pleiten voor maximering van de belastingontwikkeling van gemeenten en provincies. De voorstellen van de verschillende werkgroepen hebben grote gevolgen voor de provincies, bijvoorbeeld in het landelijk gebied, waar recentralisatie van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) één van de voorstellen voor de korte termijn is. En de voorstellen van de werkgroep Mobiliteit betekenen voor provincies dat de bereikbaarheidsproblemen in de regio blijven bestaan en zelfs toenemen. De overheid wordt vooral aan de onderkant afgeslankt. In het ingrijpendste voorstel blijven er 30 regio's over als lokaal bestuur, waarbij het middenbestuur verdwijnt. Maar deze variant, die leidt tot de gemeenten Drenthe en Zeeland en die is gebaseerd op een vertrouwelijke notitie van de VNG, lijkt politiek volstrekt onhaalbaar. In de minder vergaande afslanking blijven er 5 tot 8 provincies over en 100 tot 150 gemeenten. Voor de periode tot 2015 wordt een schaalvergroting in de Randstad voorgesteld, waarbij twee varianten worden gesuggereerd. In beide varianten is opsplitsing van Flevoland aan de orde.Het Provinciefonds wordt met 280 miljoen extra gekort. Deze korting is mede gebaseerd op een verkapte gesloten huishouding. Gemeenten moeten rekening houden met een bijstelling van het Gemeentefonds die oploopt naar 1,7 miljard euro per jaar in 2015. Daar kan nog een apparaatskosten korting (voor de provincies van 66 miljoen euro) bij komen. Ook op de doeluitkeringen wordt bezuinigd. Zo verdwijnt het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). In de BDU kan volgens het rapport Mobiliteit en water wel 20 procent korting worden gevonden. Bij de totstandkoming van de EHS wordt tot 2018 een pas op de plaats voorgesteld voor heroverweging en het oplossen van financiële knelpunten. De voorstellenan de werkgroep Leefomgeving en Natuur sluiten voor de lange termijn aan bij de inzet van IPO: selectieve rijksinzet en versterking van de decentrale uitvoering en vereenvoudiging van wet- en regelgeving. Niet duidelijk is waarom de uitwerking daarvan al niet op korte termijn in gang gezet kan worden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet