NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Beloon agrariėrs voor behoud natuur en landschap

1 april 2010

De provincies Gelderland en Overijssel willen dat bij de omvorming van het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid vanaf 2014 agrariėrs betaald gaan worden voor de bijdrage die zij leveren aan het behoud en beheer van natuur, landschap en water. Tot die conclusie komen de provinciebesturen na een gezamenlijk onderzoek naar de gevolgen van de wijzigingen in het Europese Landbouwbeleid. Momenteel ontvangen de agrariėrs in beide provincies jaarlijks € 244 miljoen aan directe inkomenssteun vanuit Europa. Een mogelijke daling van de inkomenssteun heeft niet alleen gevolgen voor de agrariėrs, maar ook voor het landelijk gebied in Oost-Nederland.

De komende maanden wordt het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor 2014-2020 vorm gegeven. Veranderingen werken direct door in de landbouw en het landelijk gebied in Oost-Nederland. De provincies hebben een gezamenlijke verkenning uitgevoerd naar de mogelijke veranderingen in het GLB en in het bijzonder de inkomenssteun aan agrariėrs in Oost-Nederland.

Verschuiving inkomenssteun
Eén van de mogelijke veranderingen van het GLB is dat de inkomenssteun voor landbouwbedrijven wordt afgebouwd en verschuift naar inkomenssteun voor specifieke doelen op het gebied van biodiversiteit, waterbeheer, duurzame energie en klimaat. Gelderland en Overijssel willen deze wijziging aangrijpen om Europese middelen in te zetten voor het belonen van diensten die agrariėrs leveren aan het behoud van de natuur, landschap en waterbeheer. In twee gebieden willen de provincies hiermee samen met het Ministerie van LNV op korte termijn een project beginnen.

Geleidelijke aanpassing aan vrije markt
De mogelijke omvorming van het huidige stelsel kan ingrijpende gevolgen hebben voor de veehouderij en de akkerbouw in Oost-Nederland. Bedrijven en gebieden zullen zich moeten zich aanpassen aan de vrije markt. Gelderland en Overijssel pleiten dan ook voor een geleidelijke verschuiving van directe inkomenssteun naar gerichte beloningen voor maatschappelijke diensten. De provincies zullen dit naar voren brengen in de discussie over de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Versterking natuurbeheer
Gedeputeerde Harry Keereweer: "In Oost-Nederland is het behoud en herstel van natuur, landschap en waterbeheer nauw verweven met de landbouw. Als beheerder leveren agrariėrs een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit, het milieu, klimaat en waterbeheer, maar deze bijdrage wordt niet beloond. Door agrariėrs te betalen voor hun diensten kunnen de agrarische activiteiten als drager en beheerder van de gebiedskwaliteiten in Oost-Nederland behouden blijven." Piet Jansen voegt daar aan toe: "Wij hechten veel belang aan behoud en herstel van natuur en landschap en steken daar in Overijssel zelf ook veel geld in, bijvoorbeeld via de vergoeding van groene en blauwe diensten. Ik denk dat de omslag in het Europese landbouwbeleid kansen biedt om onze ambitie én de boeren vooruit te helpen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet