NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Reactie Milieudefensie op de bezuinigingsvoorstellen

1 april 2010

Milieudefensie is blij dat uit het Rapport Brede Heroverwegingen, dat vandaag is uitgekomen, op de beleidsterreinen Energie en Klimaat klip en klaar blijkt dat bezuinigingen en effectief klimaatbeleid hand in hand kunnen gaan. Milieudefensie toonde dit in maart van dit jaar al aan in haar klimaatpamflet 'Klappers voor het klimaat' , waarin tien maatregelen werden gebundeld die zowel het klimaat als de schatkist ten goede komen.

Reactie in het kort:
- Vergaande fiscale vergroening meteen invoeren, klimaatdoelen niet verlagen
- Beprijzingsvoorstellen mobiliteit zeer effectief, bezuining op OV slecht idee
- Investeringen in landschap blijven noodzakelijk, zelfrealisatie is een illusie

Klimaat en Energie
Hoewel Milieudefensie positief is over diverse bezuinigingsvoorstellen op het beleidsterrein klimaat en energie, moet de optie om de Nederlandse klimaatdoelen af te zwakken direct worden geschrapt. Als Nederland haar inzet voor klimaat verlaagt van een vermindering van 30 procent van broeikasgassen naar 20 procent, verdwijnt onze geloofwaardigheid in de internationale onderhandelingen. Dan zal de roep binnen de Europese Unie om de optie van 30 procent reductie te schrappen alleen maar groter worden, stelt klimaatwoordvoerder Willem Verhaak. Milieudefensie ondersteunt de opties van vergaande fiscale vergroening en de invoering van een kolen- en gasbelasting in de Brede Heroverwegingen van harte. Verhaak: Daarmee wordt eindelijk invulling gegeven aan het principe 'de vervuiler betaalt' en wordt de subsidiŽring van duurzame energie goedkoper. Ook de voorstellen voor verplichte energienormen voor gebouwen en verplichte energiebesparing in de industrie kunnen op steun rekenen van Milieudefensie. Verhaak: verplichtend beleid is effectief en spaart geld voor subsidies uit. De investeringen zijn soms hoog, maar zoals het rapport bevestigt: ze verdienen zich allemaal terug.

Mobiliteit
De voorstellen op het gebied van mobiliteit in het vandaag verschenen rapport laten volgens Milieudefensie helder zien dat met goed doordachte beprijzing zowel de bezuinigingen, als ook milieu- en bereikbaarheidsdoelen het makkelijkst kunnen worden gerealiseerd. Met de voorgestelde maatregelen kunnen nieuwe weguitbreidingen worden geschrapt, waarmee een directe besparing wordt gerealiseerd. En daarmee vervalt ook de noodzaak om de schadelijke gevolgen van al dat extra verkeer, lawaai en vervuiling op een andere wijze te compenseren. Verder bezuinigingen op het openbaar vervoer, zoals het schrappen van het investeringsprogramma hoogfrequent spoor wijst Milieudefensie af. Juist als je minder wegen aanlegt en de spits zwaarder belast, moet je goede alternatieven bieden. Het spoor is het soort elektrisch vervoer waarvan we weten hoe het moet en dat we nu al kunnen uitbreiden, stelt woordvoerder Verkeer Meta Meijer.

Leefomgeving en Natuur
Milieudefensie vindt de bezuinigingen op het gebied van Leefomgeving en Natuur (werkgroep 2) bespreekbaar, op een punt na: de bezuinigingen op Nationale Landschappen en Recreatie om de Stad zijn niet aanvaardbaar. Woordvoerder Ruimte Klaas Breunissen: Het is een illusie te denken dat de kwaliteitsimpuls van die gebieden alleen middels 'zelfrealisatie' te realiseren is, zoals het rapport suggereert. Overheidsinvesteringen in landschap en recreatie zijn absoluut noodzakelijk.

Wonen
Milieudefensie is verrast over het gemak waarmee werkgroep 4 (Wonen) constateert dat er in de Randstad voldoende ruimte is voor extra woningbouw, zonder gebieden van bijzondere natuur- of landschapswaarde aan te tasten. Milieudefensie is geen tegenstander van hervorming van het omgevingsrecht, gericht op snellere en efficiŽntere besluitvorming. Woordvoerder Klaas Breunissen: Maar een dergelijke hervorming mag niet leiden tot een kwalitatieve afname van de bescherming van natuur, landschap en milieukwaliteit.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet