NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer broedsucces verwacht door beter weidevogelbeheer

16 maart 2010

Het weidevogelbeheer wordt dit jaar beter georganiseerd. AgrariŰrs hebben onderling afgesproken welk deel van het weidevogelbeheer zij op zich nemen in een gebied. Gedacht wordt aan, bijvoorbeeld het beschermen van legsels of het later maaien van percelen. Hierdoor worden de overlevingskansen voor de weidevogels groter. De afspraken zijn vastgelegd in collectieve beheerplannen voor een gebied. De provincie Utrecht heeft deze plannen vastgesteld en 2,15 miljoen euro rijksgeld beschikbaar gesteld. De provincie zorgt zo voor een evenwichtig natuurbeheer en een doelmatig gebruik van subsidies.

De collectieve beheerplannen zijn opgesteld door gebiedsco÷rdinatoren, die voortkomen uit de agrarische natuurverenigingen. De co÷rdinatoren hebben deze rol voortvarend opgepakt en afspraken gemaakt met alle deelnemende agrariŰrs.

De basis voor de gebiedsplannen ligt in een nieuw subsidiestelsel. Het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, is op 1 januari in werking getreden. Volgens dit stelsel kan subsidie voor weidevogelbeheer uitsluitend via een collectief beheerplan worden aangevraagd. De spelregels van onderlinge afstemming die hierin zijn opgenomen, waarborgen een betere inzet van subsidies. Deze aanpak leidt ertoe dat weidevogelbeheer uitsluitend plaatsvindt op plaatsen waar voldoende weidevogels broeden en dat in die gebieden de maatregelen zodanig goed op elkaar zijn afgestemd dat het broedsucces zo groot mogelijk is.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet