NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincies en rijk zetten vaart achter Natura 2000

23 april 2010

Provincies en rijk zetten samen vaart achter de realisatie van het Europese natuurnetwerk Natura 2000. Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft vandaag met bestuurlijke vertegenwoordigers van het Interprovinciaal Overleg (IPO) afgesproken de komende tijd op de goede weg voort te gaan en het tempo erin te houden, zodat eind dit jaar het gros van de beheerplannen voor de 162 Natura 2000-gebieden in ontwerp klaar is.

In de beheerplannen maken de overheden en de betrokkenen afspraken over maatregelen om de kwetsbare natuur te beschermen en zo de achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen. De sociaaleconomische activiteiten in en om de gebieden krijgen in deze beheerplannen een plek. Dit moet zorgen voor een goede balans tussen de bescherming van de natuur en (economische) activiteiten in de gebieden en bovendien inzicht opleveren over het ontwikkelingsperspectief voor ondernemers.

De minister en de provincies stellen vast dat in de gebieden hard wordt gewerkt aan de totstandkoming van de beheerplannen en dat de samenwerking tussen betrokkenen in de gebieden, waaronder vertegenwoordigers van natuurorganisaties, en de landbouw- en recreatiesector, vaak leidt tot praktische oplossingen.
Provincies en rijk werken verder samen aan de Programmatische Aanpak Stikstof. Die moet ervoor zorgen dat de stikstofneerslag in de natuurgebieden afneemt en tegelijkertijd ruimte biedt voor (economische) bedrijvigheid. De provincies en de minister willen het voorlopige programma voor de stikstofaanpak voor de zomer gereed hebben. Minister Verburg heeft in het overleg ook bekendgemaakt dat zij op verzoek van de betrokken provincies in drie Natura-2000 gebieden wijzigingen aanbrengt in de te behalen natuurdoelen of de begrenzing. De wijzigingen pakken volgens de minister goed uit voor de natuur en leveren bovendien meer draagvlak op in de gebieden.

In Overijssel (De Wieden) wordt een strook ten noorden van Wanneperveen en ten westen van de Gasthuisdijk niet meegenomen in de begrenzing van het Natura 2000-gebied omdat de ecologische betekenis van deze (agrarische) grond marginaal is. De wijziging zorgt er bovendien voor dat een veehouder naar dit deel kan worden verplaatst, waarmee de natuur elders in het Natura 2000-gebied is gediend.In Gelderland (Rijntakken) wordt gewerkt met regionale doelstellingen voor ganzen in plaats van doelstellingen per gebied. Dit maakt het mogelijk te schuiven met natuurdoelen, zodat ze flexibel kunnen worden ingepast bij de realisering van de benodigde rivierverruiming voor wateropvang.In Limburg (Brunssummerheide) zal de provincie een regionaal beschermingsplan voor de vlinder de Spaanse vlag opstellen. Daarmee vervalt de noodzaak om een apart doel voor de bescherming van deze vlinder in het Natura 2000-gebied de Brunssummerheide te realiseren.De minister heeft ingestemd met het verzoek van de provincie Overijssel om experts nog eens te laten kijken of in het Natura-gebied Vecht en Benedenreggegebied het behoud van trilvenen mogelijk is in combinatie met de doelstelling voor het behoud van de stroomdalgraslanden. LNV en provincies zullen samen met inhoudelijke deskundigen opnieuw beoordelen of beide doelen naast elkaar te realiseren zijn.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet