NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Investeren in natuur loont: lagere lasten in de toekomst

1 april 2010

Bezuinigen op natuur zou onverstandig zijn, vindt Vogelbescherming Nederland. De organisatie zegt dit in reactie op het rapport van de werkgroep Leefomgeving en natuur, dat er in het kader van de brede heroverwegingen op wijst dat het met de natuur slecht is gesteld en dat bezuinigingen tot verdere verslechtering zullen leiden. Vogelbescherming pleit ervoor om nu juist te investeren in de natuur. Dat leidt niet alleen tot een gezondere natuur nu, maar ook tot minder lasten in de toekomst.

Uitstel van natuurherstel leidt op termijn tot hogere lasten omdat de ingrepen duurder worden. De studie ‘The Economics of Ecosystems and Biodiversity’, gedaan in opdracht van de G8+5 milieuministers, toont aan dat het verlies aan biodiversiteit wereldwijd jaarlijks € 50 miljard kost, oplopend tot 7% van het BNP in 2050. Natuurherstel kost een veelvoud van natuurbescherming, dus bezuinigen op natuur is ook vanuit economisch oogpunt onverstandig. Zo kost het herstel van veel natuurgebieden waaronder de Waddenzee en Westerschelde door verwaarlozing in het verleden nu extra veel geld.

De werkgroep wijst er in het rapport op dat het eventueel verminderen van de bestaande budgetten zal leiden tot een verder verlies aan biodiversiteit en het niet nakomen van internationale verplichtingen op het gebied van bescherming en herstel van populaties zeldzame dieren en planten. Alleen door het nemen van effectieve maatregelen kunnen deze verplichtingen worden nagekomen. En het blijkt dat investeringen in natuur werken. Zo heeft de verbetering van de waterkwaliteit en de moerassen bijgedragen aan een gezondere populatie moerasvogels.

Een groen land met waardevolle natuur vol vogels draagt bovendien bij aan het welzijn van mensen én aan een beter investeringsklimaat. Daarnaast kunnen in veel gevallen maatregelen tegen overstromingen en wateroverlast worden gekoppeld aan natuurherstel. Vogelbescherming Nederland roept de partijen op om te kiezen voor de toekomst, en hier en nu te investeren in een gezonde natuur zodat onze kinderen niet worden opgezadeld met onnodig hoge lasten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet