NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Politieke partijen verdeeld over natuurbeleid

12 mei 2010

Over hoe het verder moet met het vergroten en verbinden van natuur in ons land bestaan fikse meningsverschillen tussen de verschillende politieke partijen. Dat bleek woensdag tijdens een levendig verkiezingsdebat in Den Haag onder leiding van Jort Kelder.

Alle partijen stellen dat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), zoals het plan voor het vergroten en verbinden van natuurgebieden heet, moet worden afgemaakt. Allemaal vinden ze dat ons land de EHS nodig heeft. Om de natuur te herstellen. En om voor Nederlanders een gezonde leefomgeving te creëren.

Aankopen
Maar onder die belofte gingen veel tegenstellingen schuil, zo bleek al snel. De tegenstellingen bleken vooral te zitten tussen enerzijds CDA, VVD en SGP en anderzijds PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SP en Partij voor de Dieren. De eerste drie partijen zien weinig in het voortzetten van aankopen van grond voor de natuur. Janneke Snijder (VVD) stelde ook de omvang van de EHS ter discussie. “De EHS zou 728.000 hectare groot moeten worden. Waarom kan het niet met 700.000 hectare?“ Door de aandacht te richten op ‘kwaliteit’ wordt het belang van omvang minder, was de stelling van Snijder.

Veehouderij
Als je de kwaliteit van natuurgebieden wilt verbeteren, moet je ingrijpen in de intensieve veehouderij, antwoordde Esther Ouwehand van de PvdD. Want de uitstoot van ammoniak uit stallen en het ontwateren van graslanden en akkers belemmeren in grote mate het herstel van planten- en dierenleven in natuurgebieden. Maar die consequentie wilde Snijder niet trekken. Net zo min als Hein Pieper (CDA) en Bas van de Vlies (SGP).
Voor Lutz Jacobi (PvdA) gaf de VVD een duidelijk signaal af: de liberalen willen de EHS helemaal niet afmaken. Haar partij wel. “Linksom of rechtsom, de EHS moet afgemaakt worden. Gezien de bezuinigingen is dit wel het moment om te kijken hoe we dat gaan doen. Misschien moeten we er geld voor gaan lenen. Ik ben geen voorstander van vertragen. Maar ik vind het acceptabel als het een of twee jaar langer duurt, op voorwaarde dat er een goed bedrijfsplan komt voor het afmaken van het restant."

Boerenbelang
Ook voor Boris van der Ham (D66) is duidelijk waar partijen ter rechterzijde voor staan. Over het CDA zei hij: “Die partij is verloren voor de natuur. Het CDA dient alleen het boerenbelang.” Hij riep een motie van hemzelf in herinnering waarin werd opgeroepen de provincies de mogelijkheid te geven meer grond aan te kopen als dat de realisatie van de EHS dichterbij brengt. “Het CDA stemde tegen. Waar ben je dan als partij die zegt regionale verantwoordelijkheid zo belangrijk te vinden?”
Ernst Cramer (ChristenUnie) had enig begrip voor Snijders wens om snel de al aangekochte grond geschikt te maken voor natuur. “Maar daar is wel extra geld voor nodig.” En dat gold volgens hem ook voor het beheer van gebieden die al ingericht zijn. Hij haalde het voorbeeld van De Wieden aan, waar een groot deel van het gebied niet beheerd werd omdat de vergoedingen te laag zijn. “En daarmee laten we belangrijke economische kansen liggen. Want een goed beheerd De Wieden is een grote toeristische trekpleister.”

Kwaliteit is ruimte
Vanuit de zaal merkte Frans Vera (Staatsbosbeheer) op persoonlijke titel op dat de landbouw de grootste oorzaak van het verdwijnen van planten en dieren is. Wat zich nu in andere delen van de wereld voltrekt, heeft zich in West-Europa al veel eerder voltrokken, aldus Vera. “Waar we het over hebben komt neer op het opkalefateren van het residu natuur dat we nog hebben.”
Volgens Vera is Snijders gebruik van ‘kwaliteit’ een drogreden. “In vrijwel alle natuurgebieden verbeter je de kwaliteit alleen maar door meer ruimte voor de natuur te maken. Met andere woorden, om tot kwaliteit te komen heb je hectares nodig. Om tot kwaliteit te komen, moeten gebieden zo groot worden dat de landbouw er geen invloed meer hoeft.”

Betuwelijn
Vera riep de Kamerleden op terug te gaan naar het basisidee van de EHS. “Naar analogie van een hoofdverkeerswegennet moet er een hoofdnetwerk voor de natuur komen.” Hugo Polderman (SP) haakte daarop in: “Als we de Betuwelijn of de HSL op dezelfde manier als de EHS hadden aangelegd – op basis van vrijwillige deelname van grondeigenaren – waren het spoorlijnen met heel veel bochten geworden. En ze waren nog lang niet klaar geweest. De bedoeling van de EHS is om een einde te maken aan de geďsoleerde ligging van onze natuurgebieden. Ze moeten met elkaar verbonden worden. We moeten precies op kaart gaan intekenen hoe dat moet gebeuren. De boeren die binnen de grenzen vallen, hebben de keus: meedoen of weggaan. Veel boeren willen meedoen. De enkelingen die niet mee willen doen en ook niet willen weggaan, moeten onteigend worden.”

Fatsoen
Volgens Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) zijn we het aan onze stand verplicht om de EHS af te maken. “We behoren tot de tien rijkste landen van de wereld. We willen dat in andere werelddelen de natuur goed beschermd wordt. Maar als we niet eens in staat zijn onze eigen natuur te beschermen zijn we van ons fatsoen af.” Geld hoeft volgens haar geen probleem te zijn. “Er gaat jaarlijks 4,5 miljard euro subsidie naar fossiele brandstoffen. Dat moet je overhevelen naar duurzame energie en ook naar natuur."


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet