NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noord-Hollands accent in aanpak stikstof in Natura 2000 gebieden

11 mei 2010

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) zien wel mogelijkheden voor een gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek bij Natura 2000. Maar zij dringen bij de minister van LNV aan op vooral een landelijke aanpak.

Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. Voor deze gebieden maken Rijk en provincies beheerplannen. Voor activiteiten die hier mogelijk schadelijk zijn, moet een vergunning worden aangevraagd. Zowel bij de vergunningverlening aan agrariėrs als bij het opstellen van de beheerplannen is stikstof een knelpunt. Veel beschermde planten lijden onder teveel stikstof in de lucht. De hoeveelheid stikstof in Natura 2000 gebieden moet omlaag. De stikstof is vooral afkomstig van het verkeer, industrie en landbouw.

Brief aan de minister van LNV
De minister heeft de provincies gevraagd welke mogelijkheden zij zien voor provinciaal stikstofbeleid. GS hebben de minister van LNV hierover een brief gestuurd waarin zij voorop stellen dat landelijk beleid verreweg het grootste deel van de oplossing moet bieden, omdat bijna driekwart van de stikstof in de lucht niet uit de provincie zelf afkomstig is. GS verzoeken de minister in aanvulling op het landelijke beleid ook gebiedsgericht beleid te maken voor de aanpak van de zeer hoge stikstof uitstoot van de rijkswegen langs de Natura 2000 gebieden Naardermeer en Oostzanerveld.

Provinciaal beleid
Wat betreft provinciaal beleid gaan GS bekijken waar de stikstofuitstoot door het uitrijden van mest en de beweiding door vee in de Natura 2000 gebieden misschien nog omlaag kan, zonder dat de natuurdoelen, zoals het weidevogelbeheer in Laag Holland, in gevaar komen. Verder wordt net als in andere provincies gedacht aan de invoering van extra ‘stikstofarme’ stalsystemen. GS laten de minister weten dat de invoering daarvan in Noord-Holland wel minder oplevert dan in veel andere provincies, doordat hier vooral sprake is van melkveehouderij. Koeien zijn immers veel meer buiten dan varkens en kippen en de stallen moeten (gedeeltelijk) open blijven. GS zullen, mochten die nieuwe stalsystemen worden ingevoerd, dit gefaseerd doen en rekening houden met agrariėrs die recent een nieuwe stal in gebruik hebben genomen. Er wordt aan gedacht tot 2030 alleen aan nieuwe stallen eisen te stellen.

Cijfers stikstofuitstoot
Volgens recente gegevens van het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) is de stikstof in de lucht in Noord-Holland voor 27% afkomstig uit de provincie zelf. Hiervan is weer 45% afkomstig uit de agrarische sector, 22% uit verkeer en vervoer, 6% uit de industrie-, energie- en afvalsector en 25% uit overige bronnen. Uit deze cijfers blijkt dat slechts een klein deel van de depositie door provinciaal beleid kan worden teruggebracht.

Natura 2000
Het ministerie van LNV heeft 166 gebieden in Nederland aangewezen voor Natura 2000. Negentien van deze gebieden liggen geheel of gedeeltelijk in Noord-Holland. De provincie Noord-Holland stelt beheerplannen op voor 12 van de 19 gebieden. Het gaat om de volgende gebieden: Laag Holland, dat bestaat uit polder Westzaan, polder Zeevang, Ilperveld / Varkensland / Oostzanerveld / Twiske, Wormer- en Jisperveld / Kalverpolder en Eilandspolder. Verder het Naardermeer en de Oostelijke Vechtplassen. Voor de Oostelijke Vechtplassen maken de provincies Noord-Holland en Utrecht het beheerplan samen.

In 2010 start de provincie met het opstellen van de beheerplannen voor: Duinen Den Helder-Callantsoog, Zwanenwater en Pettemerduinen Abtskolk & de Putten Noordhollands Duinreservaat Kennemerland-Zuid.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet