NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nationale leiders falen in Kopenhagen, lokale leiders aan de beurt

4 mei 2010

'De nationale leiders hebben gefaald in Kopenhagen - de lokale leiders moeten bewijzen dat het anders kan': CvdR lanceert unieke databank van plaatselijke klimaatacties

Het Comité van de Regio's (CvdR) komt met een nieuw initiatief waarmee het de ondertekenaars van het Burgemeesterconvenant wil helpen, hun beloftes om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, waar te maken. Zo wil het steun geven aan de lokale leiders die ondanks het echec van Kopenhagen doorgaan met hun strijd tegen de klimaatverandering.

In een toespraak tijdens de plechtige bijeenkomst van burgemeesters ter ondertekening van het Convenant op 4 mei in het Europees Parlement, heeft de eerste vicevoorzitter van het CvdR, de heer Ramón Luis Valcárcel Siso, verklaard: "De nationale leiders hebben gefaald in Kopenhagen, nu moeten de lokale leiders laten zien dat het ook anders kan. Vandaag geven we het startschot voor een enquête naar duurzaam energiebeleid in regio's en steden a survey on sustainable energy policies ter inluiding van ons initiatief om beste praktijken op het gebied van klimaatbescherming te verzamelen en te verspreiden. Ik verzoek alle ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant en alle lokaIe en regionale overheden om hieraan mee te doen. Het gaat er hierbij niet alleen maar om te weten te komen wie wat doet, maar we willen zo ook een antwoord krijgen op vragen als: hoe wordt er te werk gegaan, waarom worden acties ondernomen en op welke wijze kunnen dingen nog beter worden gedaan door samen te werken met anderen?"

Voortbouwend op de ervaringen die zijn opgedaan met het Europe2020 Monitoring Platform, dat nu ook openstaat voor bijdragen van de leden van het Burgemeestersconvenant, is het CvdR van plan een unieke databank met activiteiten ter bestrijding van de klimaatverandering op lokaal niveau op te stellen. De gegevens zullen worden gedeeld met alle leden van het platform en met de ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant, zodat iedereen van zijn collega's kan leren hoe de klimaatverplichtingen het beste kunnen worden nagekomen. De resultaten zullen ook worden verwerkt in de bijdrage die het Comité van de Regio's levert aan het EU-actieplan inzake energie en aan de speciaal aan het energiebeleid gewijde bijeenkomst van de Europese Raad in mei 2011.

De gegevens die de enquête oplevert, kunnen dienen als een belangrijke inspiratiebron voor lokale en regionale overheden in hun streven om energieproblemen aan te pakken, al is informatie op zich niet voldoende om concrete resultaten te behalen, aldus vicevoorzitter Valcárcel.

"Leren hoe anderen omgaan met de klimaatuitdaging is nog maar het halve werk: veel steden en gemeenten beschikken niet over de middelen om de problemen in hun eentje aan te pakken, hoewel financiële en administratieve ondersteuning ter plaatse een essentiële voorwaarde voor succes is. Daarom spelen de regio's zo'n belangrijke rol als ondersteunende structuren binnen het Burgemeestersconvenant. Het Comité van de Regio's zal zich inspannen om nog meer overheden over te halen toe te treden tot het Convenant."

Het CvdR zal zich daarnaast blijven toeleggen op de bijdrage die de lokale en regionale overheden in breder EU-verband kunnen leveren aan de bescherming van het milieu. De CvdR-commissie Milieu, energie en klimaatverandering (ENVE) werkt op dit moment aan twee adviezen die hier van cruciaal belang zijn: een verkennend advies over de rol van lokale en regionale overheden in het toekomstige milieubeleid, zulks op verzoek van het Spaanse EU-voorzitterschap (rapporteur: Paula Baker - UK/ALDE) en een advies over de strijd tegen de klimaatverandering na Kopenhagen (rapporteur: Nicola Beer - DE/ALDE).

Voor de enquête (in alle talen) klik hier: website of the Europe 2020 Monitoring Platform

Het Comité van de Regio's
Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 leden ervan, die afkomstig zijn uit alle EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde leefgemeenschappen bij de EU-besluitvorming te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen over beleidsvraagstukken die regio's en steden aangaan. Het Comité van de Regio's kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.
Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet