NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Actieplan voor integraal waterbeleid

8 juni 2010

Schoon water is cruciaal voor de natuur in Nederland. Het is daarom noodzakelijk dat demissionair minister Gerda Verburg snel afspraken maakt om het water- en het natuurbeleid beter op elkaar af te stemmen. De Nederlandse deltanatuur kampt met verdroging door te lage waterpeilen en vervuiling van het water door mest die de landbouw gebruikt. Natuurmonumenten ziet mogelijkheden om deze knelpunten nu aan te pakken door het maken van goede afspraken over de verantwoordelijkheden voor verbetering van de waterkwaliteit.

Actieplan
Door waterschappen, provincies, natuurbeschermingsorganisaties, gemeenten en andere belanghebbenden wordt er in verschillende gebiedsplannen gewerkt aan het verbeteren van de waterkwaliteit, zodat we kunnen zwemmen, zeilen en planten en dieren er kunnen overleven. Afgelopen 2 juni is er door het Regiebureau Natura 2000 een bijeenkomst georganiseerd om deze verschillende plannen over natuur en water op elkaar af te stemmen. De aanwezigen bogen zich over een actieplan in concept waarin aangegeven wordt op welke manier de plannen geďntegreerd kunnen worden.

Het actieplan om het Natura 2000-beleid en het waterbeleid zoals GGOR (Gewenst Grond en Oppervlaktewaterregime), KRW (Kaderrichtlijn Water) en het anti-verdrogingsbeleid te integreren, is vanuit allerlei invalshoeken besproken. Belangrijke aanvullingen worden meegenomen naar de overleggen die de demissionair minister Gerda Verburg heeft met maatschappelijke organisaties waaronder Natuurmonumenten, de waterschappen en provincies.

Actiepunten
Natuurmonumenten vindt de volgende punten belangrijk voor afronden van het actieplan:

Het nemen van ‘altijd goed’ maatregelen. Wanneer de gebiedspartners het eens zijn over de richting waarin een natuurgebied zich moet herstellen, dan kunnen deze maatregelen genomen worden. Daarmee worden wellicht niet direct alle natuurdoelen gerealiseerd, maar er wordt wel gezamenlijk winst geboekt. Dat kunnen we vervolgens laten zien om betrokken enthousiast te maken voor vervolgmaatregelen.

Het verwerven van ontbrekende hectares om de natuurgebieden af te ronden verdient prioriteit. Op bestuurlijk overleg van demissionair Minister Verburg moet worden afgesproken wie hier de grondaankopers op gaat aansturen; zijn dat de waterschappen of de provincies?

Een ex-ante (van tevoren) evaluatie moet zich niet beperken tot het meten van de effecten van het actieplan. Natuurmonumenten vindt dat de huidige ex-ante evaluatie voor de Natura 2000 beheerplannen meer inzicht geeft in de effectiviteit van de maatregelen in de beheerplannen. In deze ex-ante evaluatie wordt in zijn totaliteit bekeken of de maatregelen bijdragen aan het behalen van de Natura 2000-doelen. De maatregelen die worden genomen voor schoon en voldoende water, horen daarbij.

Het is belangrijk om de geldstromen in het landelijk gebied (ILG) goed te benutten. Het geld dat er voor het oplossen van verdroging in de natuurgebieden is, kan ook gebruikt worden voor verwerving van ontbrekende hectares voor natuurgebieden.

Vertegenwoordigers van de land- en tuinbouworganisaties stelden eerder gemaakte afspraken over de aanpak van de verdroogde natuurgebieden helaas ter discussie. Teo Wams, directeur Natuurbeheer Natuurmonumenten, riep de aanwezigen op het geld dat voor deze afspraken is gereserveerd, juist met prioriteit in te zetten. Dit geld is tot 2013 gereserveerd en in tijden van bezuiniging is het verstandig geld dat beschikbaar is uit te geven om te voorkomen dat het op de volgende begroting is verdampt.

Afspraken
Meine Bruinsma, directeur van het Regiebureau Natura 2000 rondde de dag af met de constatering dat we veel van elkaar kunnen leren en goede ervaringen moeten delen. In natuurgebieden moeten we laten zien hoe schoon water en het afronden van natuurgebieden door grondaankoop zorgen voor een mooiere natuur met een grote variatie aan planten en dieren.

Natuurmonumenten wil dat er voldoende bindende afspraken worden gemaakt om uitvoering van het actieplan te garanderen. Daarom roept Natuurmonumenten op dat de demissionair minister Verburg aan alle betrokken partijen de komende weken hierover duidelijkheid biedt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet